Statistisk sentralbyrå

16 Undersøkingssaker avslutta, etter konklusjon og meldingsinstans. 2010
Saka blei teke opp av 1 Undersøkingssaker avslutta Konklusjon
Vedtak etter BVL Lagt bort/ råd/rettleiing Uoppgitt
2010 32 692 15 904 16 673  115
         
Barnet sjølv  444  268  171 5
Mor/far/foresatte 4 575 2 763 1 790 22
Familie for øvrig  956  429  523 4
Naboar  835  293  536 6
Barnevernstenesta 4 139 2 301 1 820 18
Sosialkontortenesta  813  339  470 4
Barnevernsvakt 1 997  812 1 177 8
Politi/lensmann 3 906 1 226 2 664 16
Barnehage 1 406  651  752 3
Helsestasjon/skulehelsetenesta 1 877 1 027  846 4
Skule 4 314 2 403 1 898 13
Pedagogisk/psykologisk teneste (PPT)  270  148  122 0
Psykisk helsevern for barn og unge/psykisk helsevern for vaksne 1 717  943  774 0
Lege/sjukehus 1 699  812  881 6
Asylmottak/UDI/Innvandrermyndighet  604  421  182 1
Krisesenter  259  110  149 0
Utekontakt/fritidsklubb 71 32 39 0
Frivillige organisasjonar/idrettslag 29 16 12 1
Andre offentlege instansar 1 363  700  661 2
Andre 2 692  982 1 702 8
Uoppgitt 2 0 2 0
1  Saka kan vere meldt av fleire instansar. Summen av kven som har meldt saka er difor større enn undersøkingar i alt.

Standardtegn i tabeller