Statistisk sentralbyrå

14 Undersøkingssaker påbyrja av barnevernet, etter innhaldet i meldinga og kven som melde saka. 1997-2010
Saka er meldt av1 Undersøkingssaker
påbyrja2
Innhaldet i meldinga
Omsorgssvikt/
mishandling
Tilhøva
i heimen
Åtferdsavvik
hos barnet
Anna Uoppgitt
1997 15 761 3 177 7 761 2 849 3 886  387
1998 16 047 2 999 8 311 3 082 3 754  151
1999 17 059 3 328 8 746 3 514 3 961 70
2000 17 545 3 305 9 152 3 557 3 906  107
2001 18 655 3 523 10 002 3 716 4 017 69
2002 19 201 4 017 10 545 3 493 3 856 20
2003 20 096 4 441 10 944 3 474 4 337 25
2004 21 335 4 778 11 612 3 767 4 322 11
2005 21 316 4 646 11 721 3 906 4 096 4
2006 23 459 5 446 12 845 4 210 4 381 8
2007 25 098 5 866 13 851 4 197 4 527 28
2008 27 850 6 512 15 732 4 595 4 914 18
2009 30 135 7 424 16 774 4 464 5 969 1
             
2010 32 858 8 443 18 160 4 523 6 663 1
             
Barnet sjølv  422  123  242 36 92 0
Mor/far/foresatte 4 394  526 2 573  808 1 027 0
Familie for øvrig  917  342  563 64  118 0
Naboar  826  329  515 37 77 0
Barnevernstenesta 4 160 1 337 2 602  345  618 0
Sosialkontortenesta  829  158  574 16  175 0
Barnevernsvakt 1 969  654 1 058  223  317 0
Politi/lensmann 3 900  876 1 599  749 1 106 0
Barnehage 1 445  588  731  186  190 0
Helsestasjon/skulehelsetenesta 1 941  455 1 225  189  386 0
Skule 4 317 1 074 2 106 1 259  720 1
Pedagogisk/psykologisk teneste (PPT)  294 43  171 96 45 0
Psykisk helsevern for barn og unge/psykisk helsevern for vaksne 1 751  323 1 151  263  330 0
Lege/sjukehus 1 850  464 1 111  127  407 0
Asylmottak/UDI/Innvandrermyndighet  616 78  141 42  410 0
Krisesenter  266  137  123 8 53 0
Utekontakt/fritidsklubb 59 17 24 17 7 0
Frivillige organisasjonar/idrettslag 36 11 18 4 4 0
Andre offentlege instansar 1 402  326  802  104  363 0
Andre 2 745  924 1 609  167  452 0
Uoppgitt 2 1 2 0 0 0
1  Saka kan vere meldt av fleire instansar. Summen av kven som har meldt saka er difor større enn undersøkingar i alt.
2  Barna er rekna med ein gong for kvar kommune som har påbyrja undersøkingssak.

Standardtegn i tabeller