Statistisk sentralbyrå

12 Nye barn med barnevernstiltak, etter alder og kven som tok opp saka. 2010
Saka blei teke opp av 1 I alt2 Alder
-2 3-5 6-12 13-17 18- og
uoppgitt
I alt 13 727 2 059 2 019 4 654 4 499  496
             
Barnet sjølv  209 0 1 14  157 37
Mor/far/føresette 2 255  342  374  804  689 46
Familie for øvrig  335 47 42  133  106 7
Naboar  197 27 39 84 46 1
Barnevernstenesta 1 322  409  226  401  269 17
Sosialkontortenesta  259 78 37 80 58 6
Barnevernsvakt  730  111  125  218  252 24
Politi/lensmann 1 046  154  195  299  357 41
Barnehage  544 52  286  194 12 0
Helsestasjon/skulehelsetenesta  888  246  156  265  214 7
Skule 1 902 19 27  909  934 13
Pedagogisk/psykologisk teneste (PPT)  125 3 11 62 48 1
Psykisk helsevern for barn og unge/psykisk helsevern for vaksne  746  103 84  269  265 25
Lege/sjukehus  708  234  111  197  157 9
Asylmottak/UDI/Innvandrermyndighet  420 18 28 40  269 65
Krisesenter  101 21 22 46 11 1
Utekontakt/fritidsklubb 29 1 1 6 19 2
Frivillige organisasjonar/idrettslag 11 3 2 3 3 0
Andre offentlege instansar  552 95 66  186  184 21
Andre  745  112  130  260  221 22
Uoppgitt 1 370  115  165  415  506  169
1  Saka kan vere meldt av fleire instansar. Summen av kven som har meldt saka er difor større enn undersøkingar i alt.
2  Medrekna barn med uoppgitt alder.

Standardtegn i tabeller