Statistisk sentralbyrå

11 Nye barn med barnevernstiltak, etter alder og tiltak. 2002-2010
Tiltak I alt1 Alder
-2 3-5 6-12 13-17 18- og
uoppgitt
2002 8 855 1 312 1 552 3 092 2 666  233
2003 9 443 1 252 1 585 3 205 3 063  338
2004 9 899 1 290 1 585 3 425 3 284  315
2005 10 045 1 365 1 579 3 513 3 277  311
2006 10 362 1 401 1 563 3 465 3 621  312
2007 11 731 1 618 1 680 4 088 4 000  345
2008 11 760 1 752 1 663 4 042 4 004  299
2009 12 767 1 880 1 799 4 450 4 257  381
             
20102 13 727 2 059 2 019 4 654 4 499  496
             
Barnehage 1 183  465  647 71 0 0
Støttekontakt  542 17 19  259  226 21
Besøksheim/avlastingstiltak 1 298  213  267  592  218 8
Heimekonsulent/avlasting i heimen  422  106 67  158 80 11
Skolefritidsordning (SFO)  486 0 1  483 2 0
Fritidsaktivitetar  773 15 19  334  355 50
Tilsyn  440  124 98  150 67 1
Økonomisk hjelp 1 993  272  224  516  788  193
Utdanning/arbeid 60 1 1 0 39 19
Medisinsk undersøking og behandling  158 33 24 25 53 23
Behandling av barn med særlege opplæringsbehov 6 1 1 1 3 0
Senter for foreldre og barn (inkl. mødreheim)  236  170 26 33 6 1
Eigen bustad/hybel 83 0 0 0 39 44
Bustad med oppfølging  431 0 0 3  315  113
Beredskapsheim  592  185 81  148  174 4
Fosterheim (utanom familien)  349 61 28 69  166 25
Fosterheim (familieplassering)  261 41 33 76  103 8
Forsterka fosterheim (utanom familien)  214 61 11 45 90 7
Forsterka fosterheim (familieplassering) 39 10 3 13 11 2
Barnevernsinstitusjon  581 34 20 60  403 64
Andre behandlingsinstitusjonar 28 5 2 2 14 5
Poliklinisk psykiatrisk behandling 91 15 7 34 31 4
MST - multisystemisk terapi  314 0 0 13  294 7
PMTO - foreldeopplæring  342 13 64  239 25 1
Andre heimebaserte tiltak 1 266  188  163  388  485 42
Vedtak om deltaking i ansvarsgruppe 1 769  212  224  711  586 36
Vedtak om råd og rettleiing 5 819  848  860 2 111 1 855  145
Andre tiltak 3 423  576  495 1 085 1 129  138
Uoppgitt 0 0 0 0 0 0
1  Medrekna barn med uoppgitt alder.
2  Kvart barn kan ha fleire tiltak. Summen av tiltaka er difor større enn talet på barn som har fått hjelp.

Standardtegn i tabeller