Statistisk sentralbyrå

10 Nye barn med barnevernstiltak, etter alder og grunn til å setja i verk tiltak. 2010
Grunn til å setja i verk tiltak1 I alt2 Alder
-2 3-5 6-12 13-17 18- og
uoppgitt
2010 13 727 2 059 2 019 4 654 4 499  496
             
Vanskjøtsel 79 21 8 34 15 1
Fysisk mishandling  308 22 47  112  123 4
Psykisk mishandling  159 13 21 57 63 5
Seksuelle overgrep/incest 99 3 13 32 46 5
Somatisk sjukdom hos foreldra  243 39 50 98 54 2
Psykiske lidingar hos foreldra 1 489  415  261  540  253 20
Foreldra sitt rusmisbruk 1 134  296  222  346  260 10
Manglande omsorgsevne hos foreldra 1 259  366  174  364  327 28
Foreldra døde 80 5 8 31 33 3
Kriminalitet hos foreldra 86 35 13 24 14 0
Vald i heimen  843  144  163  330  194 12
Barnet funksjonshemma  147 13 17 64 47 6
Psykisk problem hos barnet  499 0 6  113  342 38
Rusmisbruken til barnet  206 4 6 2  145 49
Åtferda til barnet (sosialt avvik, kriminalitet) 1 596 18 80  408 1 024 66
Tilhøva i heimen, særlege behov 7 200 1 067 1 169 2 752 2 068  144
Anna grunnlag 2 871  318  366  853 1 104  230
Uoppgitt grunnlag 11 1 1 5 4 0
1  Det kan vere fleire grunnar til å setje i verk tiltak. Summen av grunnane er difor større enn barn i alt.
2  Medrekna barn med uoppgitt alder.

Standardtegn i tabeller