Statistisk sentralbyrå

Barnevern

7 Barn med barnevernstiltak per 31. desember, etter alder og tiltak. 2010
Tiltak I alt1 Alder
-2 3-5 6-12 13-17 18-22 Uoppgitt
20102 37 296 2 704 4 839 13 836 12 456 3 459 2
               
Barnehage 3 979  994 2 673  312 0 0 0
Støttekontakt 2 777 31  110 1 249 1 188  198 1
Besøksheim/avlastingstiltak 8 515  423 1 268 4 335 2 284  204 1
Heimekonsulent/avlasting i heimen 1 117  123  196  513  252 33 0
Skolefritidsordning (SFO) 3 732 0 9 3 613  110 0 0
Fritidsaktivitetar 3 281 19 75 1 475 1 484  228 0
Tilsyn  920  116  149  392  250 13 0
Økonomisk hjelp 6 174  252  532 1 875 2 450 1 065 0
Utdanning/arbeid  305 1 3 17  158  126 0
Medisinsk undersøking og behandling  479 30 40  126  210 73 0
Behandling av barn med særlege opplæringsbehov 38 0 1 11 23 3 0
Senter for foreldre og barn (inkl. mødreheim)  175 98 27 42 8 0 0
Eigen bustad/hybel  661 0 0 0 71  590 0
Bustad med oppfølging 1 170 1 1 2  508  658 0
Beredskapsheim  438 86 64  175  110 3 0
Fosterheim (utanom familien) 3 277  141  275 1 070 1 269  521 1
Fosterheim (familieplassering) 1 548 60  125  470  715  178 0
Forsterka fosterheim (utanom familien) 3 522  200  318 1 395 1 391  218 0
Forsterka fosterheim (familieplassering)  440 26 35  190  164 25 0
Barnevernsinstitusjon 1 373 6 17  121  997  232 0
Andre behandlingsinstitusjonar 63 2 2 4 48 7 0
Poliklinisk psykiatrisk behandling  225 17 20 96 74 18 0
MST - multisystemisk terapi  354 0 1 22  322 9 0
PMTO - foreldeopplæring  647 18  101  445 81 2 0
Andre heimebaserte tiltak 2 707  203  335  972 1 049  148 0
Vedtak om deltaking i ansvarsgruppe 4 638  339  593 2 026 1 520  160 0
Vedtak om råd og rettleiing 10 823  994 1 566 4 387 3 341  535 0
Andre tiltak 10 692  681 1 158 3 821 3 981 1 051 0
1  Medrekna barn med uoppgitt alder.
2  Kvart barn kan ha fleire tiltak. Summen av tiltaka er difor større enn talet på barn som har fått hjelp.

Standardtegn i tabeller