Statistisk sentralbyrå

Barnevern

6 Barn med barnevernstiltak i løpet av året, etter kjønn og tiltak. 2010
Tiltak I alt1 Gutar Jenter Uoppgitt
20102 49 781 27 382 22 398 1
         
Barnehage 5 580 2 971 2 609 0
Støttekontakt 4 065 2 522 1 543 0
Besøksheim/avlastingstiltak 11 184 6 046 5 138 0
Heimekonsulent/avlasting i heimen 1 933 1 056  877 0
Skolefritidsordning (SFO) 5 033 2 763 2 270 0
Fritidsaktivitetar 5 168 2 850 2 318 0
Tilsyn 1 692  895  797 0
Økonomisk hjelp 10 550 5 799 4 751 0
Utdanning/arbeid  491  310  181 0
Medisinsk undersøking og behandling  735  399  336 0
Behandling av barn med særlege opplæringsbehov 77 46 31 0
Senter for foreldre og barn (inkl. mødreheim)  507  259  248 0
Eigen bustad/hybel 1 006  544  462 0
Bustad med oppfølging 1 575 1 029  546 0
Beredskapsheim 1 466  711  755 0
Fosterheim (utanom familien) 4 174 2 116 2 058 0
Fosterheim (familieplassering) 2 012 1 016  996 0
Forsterka fosterheim (utanom familien) 4 109 2 216 1 893 0
Forsterka fosterheim (familieplassering)  563  316  247 0
Barnevernsinstitusjon 2 631 1 493 1 138 0
Andre behandlingsinstitusjonar  122 66 56 0
Poliklinisk psykiatrisk behandling  351  194  157 0
MST - multisystemisk terapi  770  464  306 0
PMTO - foreldeopplæring 1 118  736  382 0
Andre heimebaserte tiltak 4 661 2 577 2 084 0
Vedtak om deltaking i ansvarsgruppe 6 550 3 902 2 648 0
Vedtak om råd og rettleiing 17 021 9 138 7 882 1
Andre tiltak 16 615 9 154 7 461 0
1  Medrekna barn med uoppgitt kjønn.
2  Kvart barn kan ha fleire tiltak. Summen av tiltaka er difor større enn talet på barn som har fått hjelp.

Standardtegn i tabeller