Statistisk sentralbyrå

Barnevern

5 Barn med barnevernstiltak i løpet av året, etter alder og tiltak. 2010
Tiltak I alt1 Alder
-2 3-5 6-12 13-17 18-22 Uoppgitt
20102 49 781 3 505 6 202 17 964 16 466 5 552 92
               
Barnehage 5 580 1 187 3 306 1 087 0 0 0
Støttekontakt 4 065 54  142 1 693 1 785  387 4
Besøksheim/avlastingstiltak 11 184  540 1 614 5 481 3 099  446 4
Heimekonsulent/avlasting i heimen 1 933  215  328  837  473 79 1
Skolefritidsordning (SFO) 5 033 0 12 4 879  141 1 0
Fritidsaktivitetar 5 168 30  122 2 158 2 351  503 4
Tilsyn 1 692  230  297  702  402 61 0
Økonomisk hjelp 10 550  532  927 3 168 3 867 2 033 23
Utdanning/arbeid  491 1 3 20  233  229 5
Medisinsk undersøking og behandling  735 55 67  184  285  142 2
Behandling av barn med særlege opplæringsbehov 77 3 3 20 38 13 0
Senter for foreldre og barn (inkl. mødreheim)  507  270 98  104 28 7 0
Eigen bustad/hybel 1 006 0 0 0 95  889 22
Bustad med oppfølging 1 575 2 1 5  547 1 012 8
Beredskapsheim 1 466  291  211  508  440 16 0
Fosterheim (utanom familien) 4 174  180  317 1 267 1 547  848 15
Fosterheim (familieplassering) 2 012 96  161  594  854  307 0
Forsterka fosterheim (utanom familien) 4 109  226  349 1 496 1 596  438 4
Forsterka fosterheim (familieplassering)  563 35 42  218  212 55 1
Barnevernsinstitusjon 2 631 50 43  244 1 621  672 1
Andre behandlingsinstitusjonar  122 8 3 6 80 25 0
Poliklinisk psykiatrisk behandling  351 25 34  143  111 37 1
MST - multisystemisk terapi  770 0 1 34  700 35 0
PMTO - foreldeopplæring 1 118 25  170  755  162 6 0
Andre heimebaserte tiltak 4 661  368  540 1 544 1 827  378 4
Vedtak om deltaking i ansvarsgruppe 6 550  463  793 2 686 2 233  373 2
Vedtak om råd og rettleiing 17 021 1 441 2 292 6 512 5 533 1 230 13
Andre tiltak 16 615 1 100 1 791 5 604 5 899 2 193 28
1  Medrekna barn med uoppgitt alder.
2  Kvart barn kan ha fleire tiltak. Summen av tiltaka er difor større enn talet på barn som har fått hjelp.

Standardtegn i tabeller