Statistisk sentralbyrå

Barnevern

14 Undersøkingssaker påbyrja av barnevernet, etter innhaldet i meldinga og kven som melde saka. 1997-2009
Saka er meldt av1 Undersøkingssaker
påbyrja2
Innhaldet i meldinga
Omsorgssvikt/
mishandling
Tilhøva i heimen Åtferdsavvik
hos barnet
Anna Uoppgitt
1997 15 761 3 177 7 761 2 849 3 886  387
1998 16 047 2 999 8 311 3 082 3 754  151
1999 17 059 3 328 8 746 3 514 3 961 70
2000 17 545 3 305 9 152 3 557 3 906  107
2001 18 655 3 523 10 002 3 716 4 017 69
2002 19 201 4 017 10 545 3 493 3 856 20
2003 20 096 4 441 10 944 3 474 4 337 25
2004 21 335 4 778 11 612 3 767 4 322 11
2005 21 316 4 646 11 721 3 906 4 096 4
2006 23 459 5 446 12 845 4 210 4 381 8
2007 25 098 5 866 13 851 4 197 4 527 28
2008 27 850 6 512 15 732 4 595 4 914 18
             
2009 30 135 7 424 16 774 4 464 5 969 1
             
Barnet sjølv  465  136  282 32 90 0
Mor/far/foresatte 4 750  478 2 841  919 1 146 0
Familie for øvrig  941  294  626 47  137 0
Naboer  747  234  488 53 77 0
Barnevernstenesta 3 669 1 086 2 329  310  582 0
Sosialkontortenesta  810  161  566 26  145 0
Barnevernsvakt 1 979  648 1 024  242  332 0
Politi/lensmann 3 541  796 1 445  744  883 0
Barnehage 1 274  482  667  163  184 0
Helsestasjon/skulehelsetjeneste 1 708  408 1 073  152  325 0
Skule 4 118 1 027 1 950 1 292  681 1
Pedagogisk/psykologisk teneste(PPT)  253 44  154 89 35 0
Psykisk helsevern for barn og unge/psykisk helsevern for voksne 1 396  304  891  221  224 0
Lege/sjukehus 1 486  354  910  102  325 0
Asylmottak/UDI/Innvandrermyndighet  535 73  151 52  311 0
Krisesenter  177 80 88 5 35 0
Utekontakt/Fritidsklubb 92 23 43 29 6 0
Frivillige organisasjonar/ idrettslag 56 18 30 9 5 0
Andre offentlege instansar 1 221  304  734  102  289 0
Andre 2 363  862 1 375  136  398 0
Uoppgitt 3 0 1 1 1 0
1  Saka kan vere meldt av fleire instansar. Summen av kven som har meldt saka er difor større enn undersøkingar i alt.
2  Barna er rekna med ein gong for kvar kommune som har påbyrja undersøkingssak.

Standardtegn i tabeller