Statistisk sentralbyrå

Barnevern

12 Nye barn med barnevernstiltak, etter alder og kven som tok opp saka. 2009
Saka blei teken opp av 1 I alt2 Alder
-2 3-5 6-12 13-17 18- og
uoppgitt
I alt 12 767 1 880 1 799 4 450 4 257  381
             
Barnet sjølv  200 2 4 12  142 40
Mor/far/foresatte 2 469  354  412  884  769 50
Familie for øvrig  307 32 53  126 87 9
Naboer  179 24 33 83 37 2
Barnevernstenesta 1 199  377  194  346  259 23
Sosialkontortenesta  296 83 33  101 78 1
Barnevernsvakt  710  106  111  214  257 22
Politi/lensmann  951  137  126  291  366 31
Barnehage  475 52  256  161 6 0
Helsestasjon/skulehelsetenesta  898  234  146  286  221 11
Skule 1 797 23 34  834  873 33
Pedagogisk/psykologisk teneste(PPT)  179 4 10 82 80 3
Psykisk helsevern for barn og unge/psykisk helsevern for voksne  627 82 62  236  228 19
Lege/sjukehus  604  195 88  180  133 8
Asylmottak/UDI/Innvandrermyndighet  357 26 28 43  212 48
Krisesenter 48 12 8 22 6 0
Utekontakt/fritidsklubb 30 1 0 1 25 3
Frivillige organisasjonar/idrettslag 26 3 3 6 10 4
Andre offentlege instansar  481 83 67  173  148 10
Andre  657  104  108  254  184 7
Uoppgitt 1 126  115  134  384  405 88
1  Saka kan vere meldt av fleire instansar. Summen av kven som har meldt saka er difor større enn undersøkingar i alt.
2  Medrekna barn med uoppgitt alder.

Standardtegn i tabeller