Statistisk sentralbyrå

Barnevern

10 Nye barn med barnevernstiltak, etter alder og grunn til å setja i verk tiltak. 2009
Grunn til å setja i verk tiltak1 I alt2 Alder
-2 3-5 6-12 13-17 18- og
uoppgitt
2009 12 767 1 880 1 799 4 450 4 257  381
             
Vanskjøtsel 87 24 18 27 15 3
Fysisk mishandling  317 32 44  128  103 10
Psykisk mishandling  149 10 24 57 52 6
Seksuelle overgrep/incest 78 3 10 29 35 1
Somatisk sjukdom hos foreldra  228 48 50 86 43 1
Psykiske lidingar hos foreldra 1 431  360  267  547  242 15
Foreldra sitt rusmisbruk  906  273  152  294  173 14
Manglande omsorgsevne hos foreldra 1 044  301  133  318  270 22
Foreldra døde 78 10 12 24 28 4
Kriminalitet hos foreldra 64 27 11 14 11 1
Vald i heimen  649 86  137  283  134 9
Barnet funksjonshemma  151 15 17 57 57 5
Psykisk problem hos barnet  446 3 6 88  315 34
Rusmisbruken til barnet  169 1 2 4  129 33
Åtferda til barnet (sosialt avvik, kriminalitet) 1 552 13 64  400 1 016 59
Tilhøva i heimen, særlege behov 6 722  993 1 044 2 529 2 004  152
Anna grunnlag 2 590  292  327  833 1 020  118
Uoppgitt grunnlag 14 6 1 4 3 0
1  Det kan vere fleire grunnar til å setje i verk tiltak. Summen av grunnane er difor større enn barn i alt.
2  Medrekna barn med uoppgitt alder.

Standardtegn i tabeller