Statistisk sentralbyrå

Barnevern

7 Barn med barnevernstiltak per 31. desember, etter alder og tiltak. 2009
Tiltak I alt1 Alder
-2 3-5 6-12 13-17 18-22 Uoppgitt
20092 35 641 2 512 4 608 13 565 12 034 2 922 0
               
Barnehage 4 042  989 2 713  340 0 0 0
Støttekontakt 2 859 38  133 1 335 1 188  165 0
Besøksheim/avlastingstiltak 8 571  433 1 274 4 379 2 300  185 0
Heimekonsulent/avlasting i heimen 1 300  156  228  550  330 36 0
Skolefritidsordning (SFO) 3 705 0 0 3 705 0 0 0
Fritidsaktivitetar 3 247 13 80 1 454 1 507  193 0
Tilsyn 1 077  107  143  464  340 23 0
Økonomisk hjelp 6 090  283  488 2 017 2 466  836 0
Utdanning/arbeid  291 0 0 0  173  118 0
Medisinsk undersøking og behandling  384 26 21 94  185 58 0
Behandling av barn med særlege opplæringsbehov 65 1 3 21 26 14 0
Senter for foreldre og barn (inkl. mødreheim)  163 89 25 36 11 2 0
Eigen bustad/hybel  573 0 0 0 92  481 0
Bustad med oppfølging  798 0 0 0  314  484 0
Beredskapsheim  362 62 58  141 99 2 0
Fosterheim (utanom familien) 3 241  132  249 1 138 1 261  461 0
Fosterheim (familieplassering) 1 465 60  110  467  681  147 0
Forsterka fosterheim (utanom familien) 3 065  173  262 1 259 1 182  189 0
Forsterka fosterheim (familieplassering)  393 20 31  149  166 27 0
Barnevernsinstitusjon 1 386 16 6  130 1 011  223 0
Andre behandlingsinstitusjonar 72 6 0 11 43 12 0
Poliklinisk psykiatrisk behandling  204 0 25 87 67 25 0
MST - multisystemisk terapi  306 0 0 18  285 3 0
PMTO - foreldeopplæring  630 16 92  424 96 2 0
Andre heimebaserte tiltak 2 520  203  296  904 1 010  107 0
Vedtak om deltaking i ansvarsgruppe 3 522  271  472 1 449 1 216  114 0
Vedtak om råd og rettleiing 9 112  779 1 258 3 705 2 977  393 0
Andre tiltak 10 413  579 1 087 3 840 3 981  926 0
1  Medrekna barn med uoppgitt alder.
2  Kvart barn kan ha fleire tiltak. Summen av tiltaka er difor større enn talet på barn som har fått hjelp.

Standardtegn i tabeller