Statistisk sentralbyrå

Barnevern

6 Barn med barnevernstiltak i løpet av året, etter kjønn og tiltak. 2009
Tiltak I alt1 Gutar Jenter Uoppgitt
20092 46 487 25 462 21 022 3
         
Barnehage 5 554 2 995 2 558 1
Støttekontakt 4 022 2 532 1 490 0
Besøksheim/avlastingstiltak 11 119 6 044 5 075 0
Heimekonsulent/avlasting i heimen 2 150 1 180  970 0
Skolefritidsordning (SFO) 4 901 2 746 2 154 1
Fritidsaktivitetar 5 117 2 909 2 207 1
Tilsyn 1 830  936  894 0
Økonomisk hjelp 10 406 5 639 4 767 0
Utdanning/arbeid  533  329  204 0
Medisinsk undersøking og behandling  671  335  336 0
Behandling av barn med særlege opplæringsbehov  108 71 37 0
Senter for foreldre og barn (inkl. mødreheim)  465  240  225 0
Eigen bustad/hybel  948  508  440 0
Bustad med oppfølging 1 152  697  455 0
Beredskapsheim 1 383  674  708 1
Fosterheim (utanom familien) 4 107 2 136 1 970 1
Fosterheim (familieplassering) 1 895  961  934 0
Forsterka fosterheim (utanom familien) 3 636 1 962 1 674 0
Forsterka fosterheim (familieplassering)  541  306  235 0
Barnevernsinstitusjon 2 669 1 467 1 202 0
Andre behandlingsinstitusjonar  165 97 68 0
Poliklinisk psykiatrisk behandling  279  145  134 0
MST - multisystemisk terapi  718  429  289 0
PMTO - foreldeopplæring  986  643  343 0
Andre heimebaserte tiltak 4 187 2 341 1 846 0
Vedtak om deltaking i ansvarsgruppe 4 845 2 909 1 936 0
Vedtak om råd og rettleiing 13 894 7 396 6 496 2
Andre tiltak 16 065 8 787 7 278 0
1  Medrekna barn med uoppgitt kjønn.
2  Kvart barn kan ha fleire tiltak. Summen av tiltaka er difor større enn talet på barn som har fått hjelp.

Standardtegn i tabeller