Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for kommunalt eide attføringsforetak

1 Regnskapsstatistikk for kommunalt eide attføringsforetak. 2007-2011. Millioner kroner og prosent
  2007 2008 2009 2010 2011
  Mill. Kr Prosent Mill. Kr Prosent Mill. Kr Prosent Mill. Kr Prosent Mill. Kr Prosent
Resultatregnskapet                    
Driftsinntekter 6 400  100,0 6 886  100,0 6 805  100,0 7 106  100,0 7 158  100,0
Salgsinntekter 3 766 58,8 4 051 58,8 3 734 54,9 3 817 53,7 3 904 54,5
Offentlige tilskudd 2 507 39,2 2 710 39,4 2 938 43,2 3 145 44,3 3 009 42,0
Øvrige driftsinntekter  127 2,0  124 1,8  133 2,0  144 2,0  245 3,4
                     
Driftskostnader 6 100 95,3 6 642 96,5 6 659 97,9 6 982 98,3 7 024 98,1
Varekostnad 1 649 25,8 1 757 25,5 1 626 23,9 1 581 22,2 1 703 23,8
Lønnskostnader 3 181 49,7 3 525 51,2 3 653 53,7 3 876 54,5 3 856 53,9
Av- og nedskrivninger  232 3,6  248 3,6  262 3,8  279 3,9  282 3,9
Øvrige driftskostnader 1 038 16,2 1 112 16,1 1 118 16,4 1 246 17,5 1 182 16,5
                     
Driftsresultat  300 4,7  244 3,5  146 2,1  124 1,7  134 1,9
                     
Finansinntekter 64 1,0 85 1,2 74 1,1 57 0,8 81 1,1
Finanskostnader 86 1,3  152 2,2  101 1,5 89 1,2  100 1,4
                     
Resultat før skattekostnad  278 4,3  177 2,6  120 1,8 92 1,3  115 1,6
                     
Betalbar skatt 1 0,0 -1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Endring utsatt skatt 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
                     
Resultat  278 4,3  179 2,6  120 1,8 92 1,3  115 1,6
                     
Ekstraordinære inntekter 16 0,3 12 0,2 12 0,2 12 0,2 0 0,0
Ekstraordinære kostnader 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 0,1
                     
Årsresultat  292 4,6  191 2,8  131 1,9  104 1,5  111 1,5
                     
Balanseregnskapet                    
Anleggsmidler 2 821 54,6 3 162 56,4 3 275 57,6 3 450 58,5 3 475 57,1
Varige driftsmidler, imm. eiendeler 2 674 51,8 2 943 52,5 3 063 53,8 3 268 55,4 3 294 54,1
Fordringer 83 1,6  128 2,3  129 2,3 68 1,2 54 0,9
Aksjer, andeler og obligasjoner 63 1,2 91 1,6 83 1,5  113 1,9  127 2,1
                     
Omløpsmidler 2 345 45,4 2 447 43,6 2 415 42,4 2 446 41,5 2 609 42,9
Varelager  557 10,8  601 10,7  503 8,8  510 8,7  614 10,1
Kundefordringer  528 10,2  550 9,8  480 8,4  481 8,2  509 8,4
Øvrige fordringer  194 3,8  232 4,1  211 3,7  242 4,1  228 3,7
Aksjer, andeler og obligasjoner 42 0,8 35 0,6 38 0,7 34 0,6 18 0,3
Kasse, bank 1 023 19,8 1 030 18,4 1 182 20,8 1 179 20,0 1 240 20,4
                     
Eiendeler 5 167  100,0 5 610  100,0 5 690  100,0 5 896  100,0 6 084  100,0
                     
Egenkapital 2 751 53,3 2 955 52,6 3 058 53,7 3 190 54,1 3 239 53,2
Aksjekapital  225 4,4  234 4,2  241 4,2  259 4,4  259 4,3
Annen innskutt egenkapital  146 2,8  178 3,2  235 4,1  480 8,1  565 9,3
Annen opptjent egenkapital 2 380 46,1 2 542 45,3 2 582 45,4 2 450 41,6 2 415 39,7
                     
Langsiktig gjeld 1 351 26,2 1 534 27,3 1 530 26,9 1 488 25,2 1 594 26,2
                     
Kortsiktig gjeld 1 064 20,6 1 123 20,0 1 102 19,4 1 218 20,7 1 251 20,6
Kassekreditt 59 1,1 71 1,3 56 1,0  139 2,3 62 1,0
Leverandørgjeld  336 6,5  332 5,9  302 5,3  354 6,0  358 5,9
Annen kortsiktig gjeld  669 12,9  720 12,8  744 13,1  726 12,3  831 13,7
                     
Egenkapital og gjeld 5 167  100,0 5 612  100,0 5 690  100,0 5 896  100,0 6 084  100,0
                     
Nøkkeltall                    
Antall foretak    312    310    305    304    282
Antall ansatte   21 997   23 302   23 670   23 764   23 570
Totalkapitalrentabilitet. Prosent 1   7,0   5,9   3,9   3,1   3,5
Egenkapitalrentabilitet e/ skatt. Prosent 2   10,1   6,0   3,9   2,9   3,6
Likviditetsgrad 3   2,2   2,2   2,2   2,0   2,1
Arbeidskapital. Millioner kroner 4   1 282   1 324   1 314   1 228   1 358
Finansieringsgrad 5   0,7   0,7   0,7   0,7   0,7
Egenkapitalprosent 6   53,3   52,6   53,7   54,1   53,2
Gjeldsgrad 7   0,9   0,9   0,9   0,8   0,9
1  Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
2  Ordinært resultat e/ skatt i prosent av egenkapital per 31. desember.
3  Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
4  Omløpsmidler - kortsiktig gjeld per 31. desember.
5  Anleggsmidler i forhold til langsiktig kapital.
6  Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
7  Gjeld i forhold til egenkapital per 31. desember.

Standardtegn i tabeller