Statistisk sentralbyrå


Arbeidstakere etter arbeidsstedskommune

1   Arbeidstakere etter næring1
  4. kv. 1995 4. kv. 1996 4. kv. 1997 4. kv. 1998 4. kv. 1999 4. kv. 2000 Endring siste år
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske1 .. .. .. .. .. .. ..
               
Av dette: 0502 Fiskeoppdrett 4 172 4 292 4 284 4 037 3 996 4 155 159
               
11 Utvinning av råolje og naturgass 24 658 25 410 26 749 29 027 29 547 28 423 -1 124
               
10,12-37 Industri og bergverksdrift2 294 575 300 654 306 913 306 841 294 664 285 701 -7 963
               
10 Bryting av kull, utvinning av torv 300 283 251 221 240 258 18
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm 1 193 879 607 530 351 351 -
14 Bergverksdrift ellers 2 981 3 056 3 160 3 242 3 262 3 226 -36
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 54 505 55 846 55 678 54 418 53 332 53 460 128
16 Tobakksindustri 581 568 541 547 525 484 -41
17 Tekstilindustri 5 050 4 949 5 260 5 311 4 793 4 706 -87
18 Bekledningsindustri 2 649 2 612 2 215 1 973 1 691 1 405 -286
19 Lær- og lærvareindustri 826 792 709 619 560 513 -47
20 Trelast- og trevareindustri 15 361 15 553 16 192 15 750 15 171 15 093 -78
21 Treforedling 10 392 10 222 10 151 9 657 9 425 9 200 -225
22 Forlag og grafisk industri2 35 443 36 041 36 012 37 175 35 998 32 686 -2 312
23 Oljeraffinering 1 266 1 254 1 228 1 288 1 241 1 035 -206
24 Kjemisk industri 16 806 16 967 16 769 16 430 15 873 16 670 797
25 Gummivare- og plastindustri 6 803 6 893 7 390 7 276 7 134 6 839 -295
26 Mineralproduktindustri 9 154 9 556 9 748 9 733 9 574 9 146 -428
27 Metallindustri 15 834 15 269 15 397 15 233 14 670 14 956 286
28 Metallvareindustri 17 237 18 437 19 946 20 797 19 949 19 513 -436
29 Maskinvareindustri 22 912 24 097 25 634 25 107 23 751 23 487 -264
30 Data- og kontorutrustningsindustri 912 800 956 864 902 565 -337
31 Elektronisk industri 10 105 10 456 10 561 10 950 10 464 8 745 -1 719
32 Radio- og fjernsynsindustri 4 512 4 636 5 192 5 084 4 594 5 428 834
33 Instrumentverkstedindustri 5 168 5 290 5 558 5 764 6 135 6 256 121
34 Motorkjøretøyindustri 4 489 4 821 4 563 5 357 5 287 5 578 291
35 Annen transportmiddelindustri 36 723 37 197 38 131 38 237 35 122 31 831 -3 291
36 Møbelindustri og annen industri 12 708 13 411 14 246 14 244 13 482 12 813 -669
37 Gjenvinning 665 769 818 1 034 1 138 1 457 319
               
40-41 Kraft- og vannforsyning 20 426 20 426 19 429 18 546 17 963 17 372 -591
               
40 Kraftforsyning 19 104 19 101 18 178 17 337 16 786 16 199 -587
41 Vannforsyning 1 322 1 325 1 251 1 209 1 177 1 173 -4
               
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 99 342 104 716 117 882 123 409 123 394 129 228 5 834
               
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 332 330 341 015 357 826 368 968 371 379 369 856 -1 523
               
50 Motorkjøretøytjenester 42 706 43 796 47 230 48 515 49 335 49 418 83
51 Agentur- og engroshandel 94 112 96 388 101 208 105 691 104 218 99 916 -4 302
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 135 080 137 847 144 845 147 443 149 521 153 246 3 725
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 60 432 62 984 64 543 67 319 68 305 67 276 -1 029
               
60-64 Transport og kommunikasjon 141 556 142 796 141 861 151 852 152 936 152 745 -191
               
60 Landtransport og rørtransport 45 126 46 603 49 377 51 576 52 451 48 187 -4 264
61 Sjøtransport 21 316 21 804 22 290 24 858 24 501 24 338 -163
62 Lufttransport 8 621 9 278 9 914 12 328 13 881 13 659 -222
63 Tjenester tilknyttet transport 21 725 22 218 21 256 22 970 23 115 26 588 3 473
64 Post og telekommunikasjoner 44 768 42 893 39 024 40 120 38 988 39 973 985
               
65-67 Finansiell tjenesteyting 46 828 46 248 44 767 45 430 45 344 44 342 -1 002
               
65 Finansiell tjenesteyting 32 823 31 837 30 769 30 429 29 718 29 961 243
66 Forsikring og pensjonsfond 11 894 12 130 11 700 11 794 11 767 10 040 -1 727
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting 2 111 2 281 2 298 3 207 3 859 4 341 482
               
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 131 782 141 602 155 800 172 486 182 550 196 905 14 355
               
70 Eiendomsdrift 12 232 12 591 13 762 14 481 15 013 16 099 1 086
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr 3 820 3 905 4 101 4 461 4 755 5 009 254
72 Databehandlingsvirksomhet 13 168 15 244 17 460 22 108 26 333 31 734 5 401
73 Forskning og utviklingsarbeid 10 030 9 901 11 345 11 368 11 574 10 955 -619
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 92 532 99 961 109 132 120 068 124 875 133 108 8 233
               
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 669 710 686 803 694 552 704 951 717 839 726 343 8 504
               
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 130 833 130 874 132 318 131 724 133 645 136 225 2 580
80 Undervisning 151 461 155 311 158 501 163 749 167 624 171 140 3 516
85 Helse- og sosialtjenester 326 978 338 393 340 087 344 211 348 784 350 657 1 873
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet 4 597 4 789 5 344 5 287 5 644 5 383 -261
91 Interesseorganisasjoner 17 943 18 081 18 820 19 457 20 186 20 056 -130
92 Kulturell tjenesteyting og sport 24 232 25 161 25 954 26 464 26 776 27 194 418
93 Annen personlig tjenesteyting 12 047 12 779 12 798 13 562 14 406 15 001 595
95 Lønnet husarbeid 1 567 1 359 655 416 654 570 -84
99 Internasjonale organisasjoner 52 56 75 81 120 117 -3
1  Arbeidstakerstatistikken etter arbeidssted omfatter foreløpig ikke ansatte i primærnæringene, med unntak av arbeidstakere innen fiskeoppdrett.
2  På grunn av feil i datagrunnlaget for 4. kv. 1999 er endringstallet for arbeidstakere i industrien for Oslo redusert med 1 000 arbeidstakere.
Kilde: Arbeidstakerstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller