Statistisk sentralbyrå


12 Personer og sysselsatte 15-66 år med funksjonshemning etter mottak av stønader.2. kvartal 2012. 1 000

  Personer i alt Sysselsatte
Stønadsmottak1     I alt         Menn         Kvinner         I alt         Menn         Kvinner    
I ALT 521 238 283 214 102 112
Mottar ingen stønad 177 95 82 131 72 59
   
Mottar en eller flere stønader 343 142 201 82 29 53
    Uførepensjon 215 85 130 40 14 26
    Grunnstønad eller hjelpestønad 14 6 8 4 1 3
    Arbeidsavklaringspenger 82 37 45 20 6 13
    Sykepenger 21 9 11 14 5 8
    Økonomiske ytelser fra privat hold 7 3 5 2 - 2
    Annet 16 6 10 5 2 3
   
Uoppgitt 2 1 1 - - -