Statistisk sentralbyrå


10. Sysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med funksjonshemning, etter næring. 2. kvartal 2012.
1 000 og prosent.

Næring Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
1000 Prosent 1000 Prosent Prosent av sysselsatte
i alt
00-99 Sysselsatte I alt 2 566 100,0 214 100,0 8,3
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 55 2,1 6 2,6 10,1
05-09 Bergverksdrift og utvinning 55 2,1 3 1,4 5,4
10-33 Industri 237 9,2 19 8,8 8,0
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 30 1,2 2 1,0 7,1
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 189 7,4 19 8,9 10,1
45-47 Varehandel,
motorvognreparasjoner
354 13,8 28 13,2 8,0
49-53 Transport og lagring 140 5,4 10 4,8 7,4
55-56 Overnatting og serveringsvirksomhet 70 2,7 6 2,6 7,9
58-63 Informasjon og kommunikasjon 104 4,1 7 3,3 6,8
64-66 Finansiering- og forsikringsvirksomhet 54 2,1 3 1,5 5,9
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 155 6,1 10 4,8 6,6
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 105 4,1 7 3,1 6,2
84 Off. adm., forsvar og sosialforsikring 164 6,4 8 3,8 5,0
85 Undervisning 210 8,2 21 10,1 10,2
86-88 Helse- og sosialtjenester 541 21,1 54 25,2 9,9
90-99 Personlig tjenesteyting 101 3,9 10 4,9 10,4
00 Uoppgitt 2 0,1 - - -