Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede (arbeidskraftundersøkelsen)

4 Sysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med funksjonshemming, etter næring. 2009-2012. Prosent
Næring Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
4. kvartal 2009 2. kvartal 2010 2. kvartal 2011 2. kvartal 2012 4. kvartal 2009 2. kvartal 2010 2. kvartal 2011 2. kvartal 2012
00-99 Sysselsatte i alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 2,5 2,4 2,1 2,1 3,5 3,2 2,4 2,6
05-09 Bergverksdrift og utvinning 1,8 1,7 2,1 2,1 1,6 0,9 0,6 1,4
10-33 Industri 9,5 9,5 9,1 9,2 8,7 11,1 6,9 8,8
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 0,7 1,0
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 7,4 6,8 7,7 7,4 7,7 7,3 6,0 8,9
45-47 Varehandel, motorvognreparasjoner 13,4 13,9 13,5 13,8 12,9 11,6 16,4 13,2
49-53 Transport og lagring 5,4 5,7 5,7 5,4 5,5 6,9 4,8 4,8
55-56 Overnatting og serveringsvirksomhet 2,7 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 3,7 2,6
58-63 Informasjon og kommunikasjon 3,9 3,5 4,0 4,1 2,5 2,2 3,6 3,3
64-66 Finansiering- og forsikringsvirksomhet 2,0 2,2 2,2 2,1 1,4 1,7 1,2 1,5
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 6,6 6,6 6,0 6,1 4,9 3,0 5,2 4,8
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 4,1 3,8 3,7 4,1 3,8 3,3 4,0 3,1
84 Off. adm., forsvar og sosialforsikring 6,5 6,5 5,9 6,4 4,7 4,5 4,1 3,8
85 Undervisning 8,7 8,3 8,5 8,2 9,5 9,6 10,1 10,1
86-88 Helse- og sosialtjenester 20,5 21,0 21,5 21,1 26,1 27,1 25,9 25,2
90-99 Personlig tjenesteyting 3,8 4,0 4,2 3,9 3,1 4,0 4,0 4,9
00 Uoppgitt 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 - 0,3 -

Standardtegn i tabeller