Statistisk sentralbyrå


12 Personer og sysselsatte 15-66 år med funksjonshemning etter mottak av stønader.2. kvartal 2011. 1 000

  Personer i alt Sysselsatte
Stønadsmottak1     I alt         Menn         Kvinner         I alt         Menn         Kvinner    
I ALT 542 250 293 230 106 124
Mottar ingen stønad 160 85 75 128 67 61
   
Mottar en eller flere stønader 313 133 179 84 32 52
    Uførepensjon 204 83 121 48 16 31
    Grunnstønad eller hjelpestønad 11 3 8 6 3 3
    Arbeidsavklaringspenger 77 32 44 15 4 10
    Sykepenger 14 9 5 11 7 4
    Økonomiske ytelser fra privat hold 15 5 10 3 1 3
    Annet 11 4 7 4 2 3
   
Uoppgitt 69 31 38 18 7 10