Statistisk sentralbyrå


10. Sysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med funksjonshemning, etter næring. 2. kvartal 2011.
1 000 og prosent.

Næring Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
1000 Prosent 1000 Prosent Prosent av sysselsatte
i alt
00-99 Sysselsatte I alt 2 500 100,0 230 100,0 9,2
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 51 2,1 6 2,4 10,8
05-09 Bergverksdrift og utvinning 51 2,1 1 0,6 2,7
10-33 Industri 228 9,1 16 6,9 6,9
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 30 1,2 2 0,7 5,1
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 193 7,7 14 6,0 7,2
45-47 Varehandel,
motorvognreparasjoner
337 13,5 38 16,4 11,2
49-53 Transport og lagring 143 5,7 11 4,8 7,8
55-56 Overnatting og serveringsvirksomhet 66 2,6 8 3,7 12,7
58-63 Informasjon og kommunikasjon 100 4,0 8 3,6 8,2
64-66 Finansiering- og forsikringsvirksomhet 55 2,2 3 1,2 5,0
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 150 6,0 12 5,2 8,0
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 91 3,7 9 4,0 10,1
84 Off. adm., forsvar og sosialforsikring 148 5,9 9 4,1 6,4
85 Undervisning 213 8,5 23 10,1 10,9
86-88 Helse- og sosialtjenester 537 21,5 59 25,9 11,1
90-99 Personlig tjenesteyting 105 4,2 9 4,0 8,8
00 Uoppgitt 3 0,1 1 0,3 23,4