Statistisk sentralbyrå


12 Personer og sysselsatte 15-66 år med funksjonshemning etter mottak av stønader.4. kvartal 2009. 1 000

  Personer i alt Sysselsatte
Stønadsmottak1     I alt         Menn         Kvinner         I alt         Menn         Kvinner    
I ALT 532 250 282 229 114 115
Mottar ingen stønad 161 91 70 124 70 54
   
Mottar en eller flere stønader 304 128 175 82 34 48
    Uførepensjon 209 86 123 43 16 27
    Grunnstønad eller hjelpestønad 15 6 9 4 2 2
    Attføringspenger/-ytelser 30 11 19 8 3 5
    Rehabiliteringspenger 24 8 17 8 2 6
    Sykepenger 20 11 9 16 8 7
    Økonomiske ytelser fra privat hold 11 6 5 4 2 2
    Annet 9 5 5 4 3 1
   
Uoppgitt 68 31 37 23 10 13