Statistisk sentralbyrå


10. Sysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med funksjonshemning, etter næring. 4. kvartal 2009.
1 000 og prosent.

Næring Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
1000 Prosent 1000 Prosent Prosent av sysselsatte
i alt
00-99 Sysselsatte I alt 2 465 100,0 229 100,0 9,3
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 61 2,5 8 3,5 13,3
05-09 Bergverksdrift og utvinning 44 1,8 4 1,6 8,3
10-33 Industri 234 9,5 20 8,7 8,5
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 30 1,2 3 1,1 8,7
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 181 7,4 18 7,7 9,8
45-47 Varehandel,
motorvognreparasjoner
331 13,4 30 12,9 8,9
49-53 Transport og lagring 133 5,4 13 5,5 9,4
55-56 Overnatting og serveringsvirksomhet 66 2,7 6 2,7 9,2
58-63 Informasjon og kommunikasjon 96 3,9 6 2,5 6,0
64-66 Finansiering- og forsikringsvirksomhet 50 2,0 3 1,4 6,3
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 162 6,6 11 4,9 6,9
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 101 4,1 9 3,8 8,7
84 Off. adm., forsvar og sosialforsikring 161 6,5 11 4,7 6,8
85 Undervisning 216 8,7 22 9,5 10,1
86-88 Helse- og sosialtjenester 505 20,5 60 26,1 11,9
90-99 Personlig tjenesteyting 93 3,8 7 3,1 7,7
00 Uoppgitt 2 0,1 0 0,1 20,1