Statistisk sentralbyrå


4. Sysselsatte i alt 15-66 år1 og sysselsatte med funksjonshemning, etter næring.
2. kvartal 2008-4. kvartal 2009 . Prosent

Næring Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
2. kvartal 2008 4. kvartal 2009 2. kvartal 2008 4. kvartal 2009
  00-99 Sysselsatte I alt 100,0 100,0 100,0 100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 2,6 2,5 4,2 3,5
05-09 Bergverksdrift og utvinning 1,5 1,8 0,9 1,6
10-33 Industri 10,4 9,5 9,4 8,7
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 1,2 1,2 1,1 1,1
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 7,4 7,4 7,8 7,7
45-47 Varehandel,
motorvognreparasjoner
14,1 13,4 13,7 12,9
49-53 Transport og lagring 5,5 5,4 5,3 5,5
55-56 Overnatting og serveringsvirksomhet 2,8 2,7 3,4 2,7
58-63 Informasjon og kommunikasjon 3,9 3,9 1,6 2,5
64-66 Finansiering- og forsikringsvirksomhet 2,2 2,0 1,5 1,4
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 6,2 6,6 4,0 4,9
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 4,1 4,1 2,8 3,8
84 Off. adm., forsvar og sosialforsikring 5,6 6,5 4,9 4,7
85 Undervisning 8,8 8,7 9,3 9,5
86-88 Helse- og sosialtjenester 19,9 20,5 27,5 26,1
90-99 Personlig tjenesteyting 3,5 3,8 2,7 3,1
00 Uoppgitt 0,1 0,1 0,2 0,1