Statistisk sentralbyrå

Overtid (arbeidskraftundersøkelsen)

1   Andelen heltidsansatte med overtid, etter næring, utdanning, kjønn og alder. 2. kvartal. 1997-20051. Prosent
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Endring siste år
I alt 28 27 25 21 21 21 20 20 21 1
I utvalgte næringer                    
11 Olje- og gassutvinning2 53 41 42 34 22 33 31 25 29 4
10, 12-37 Industri og bergverksdrift 33 28 26 23 24 25 21 23 25 2
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 33 32 31 22 25 23 24 25 21 -4
52 Detaljhandel 22 23 20 15 20 18 13 19 21 2
55 Hotell- og restaurantdrift 24 21 17 13 19 18 16 13 21 8
60-64 Transport og kommunikasjon 26 27 26 22 21 22 18 20 21 1
65-74 Finansiell og forretningsm. tj.yting 37 36 32 28 27 27 27 27 28 1
80 Undervisning 21 22 17 16 12 13 12 10 13 3
85 Helse- og sosialtjenester 15 17 17 14 14 13 14 14 16 2
                     
Menn 32 30 28 24 23 24 23 23 24 1
Kvinner 20 21 19 15 16 17 15 15 17 2
                     
16-24 år 24 24 22 15 16 18 13 15 21 6
Menn 29 27 26 17 21 22 14 19 23 4
Kvinner 15 20 15 11 8 12 11 9 16 7
                    0
25-29 år 31 28 24 20 24 21 19 22 23 1
Menn 34 33 26 23 26 23 21 26 22 -4
Kvinner 24 21 21 14 20 19 16 15 24 9
                     
30-39 år 32 28 28 24 23 23 23 22 24 2
Menn 34 32 32 28 26 26 27 24 27 3
Kvinner 22 22 20 17 17 18 16 17 17 0
                     
40-54 år 27 27 25 21 21 22 20 20 22 2
Menn 31 31 28 25 23 24 23 23 25 2
Kvinner 19 21 20 14 17 18 15 15 17 2
                     
55-74 år 24 23 19 19 16 18 18 17 16 -1
Menn 28 25 22 21 16 20 19 18 18 0
Kvinner 15 19 15 15 15 13 15 15 13 -2
                     
Utdanning på ungdomsskole-videregående I (1 år)3 21 21 19 14 15 15 13 14 14 0
Menn 27 24 22 17 18 18 15 17 17 0
Kvinner 13 15 14 9 10 9 10 8 8 0
                     
Utdanning på videregående II (2-3 år)3 29 27 24 19 19 19 18 18 20 2
Menn 32 30 27 23 22 22 21 21 23 2
Kvinner 21 18 17 12 14 12 12 13 14 1
                     
Utdanning på universitets- og høgskolenivå 32 34 30 25 25 26 24 23 25 2
Menn 37 37 35 29 27 27 26 27 27 0
Kvinner 26 28 24 19 20 23 20 19 22 3
1  Tallene er korrigert for påskeuken med unntak av 1997 og for uke 26 i 1999 (28.06.-04.07.).
2  Brudd i tidsserien fra 2000 som følge av ny estimeringsmetode.
3  Brudd i tidsserien fra 2000 som følge av endret utdanningsstandard. I tallene for 2000 og 2001 går skillet mellom utdanning på ungdomsskole og utdanning på videregående I-II (1-3 år).

Standardtegn i tabeller