Statistisk sentralbyrå

Utslipp av NOx , NH3 og NMVOC - nasjonale tall

5   Utslipp til luft, etter næring. SO2, NOx, NH3 og NMVOC. 2005
  SO2 NOX NH3 Syreekvivalenter1 NMVOC
  1 000 tonn
I alt 24,1  196,9 23,0 6,4  221,7
           
Energisektorene i alt 4,3 65,4 0,0 1,6  113,3
Utvinning av olje og gass2 1,2 61,7 0,0 1,4  104,1
Utvinning av kull 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oljeraffinering 1,7 2,4 0,0 0,1 8,4
Elektrisitetsforsyning3 1,4 1,3 0,0 0,1 0,8
           
Industri i alt 15,7 20,5 0,6 1,0 22,6
Oljeboring 0,0 1,4 0,0 0,0 0,1
Treforedling 2,1 1,7 0,0 0,1 0,5
Prod. av kjemiske råvarer 5,2 4,5 0,4 0,3 1,7
Mineralsk produksjon4 2,2 5,1 0,1 0,2 2,1
Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer 3,7 3,9 0,0 0,2 1,6
Produksjon av andre metaller 1,9 1,5 0,0 0,1 0,0
Produksjon av metallvarer, båter, skip og plattformer 0,0 0,7 0,0 0,0 2,5
Produksjon av tre-, plast-, gummi-, grafiske og kjemiske varer 0,3 0,6 0,0 0,0 12,3
Produksjon av forbruksvarer 0,3 1,0 0,0 0,0 1,7
           
Andre næringer i alt 3,6 96,9 20,8 3,4 36,4
Bygg og anlegg 0,1 5,0 0,0 0,1 10,4
Jordbruk og skogbruk 0,1 4,2 20,3 1,3 2,6
Fiske og fangst 1,0 23,6 0,0 0,5 0,7
Landtransport, innenriks 0,1 23,1 0,1 0,5 4,3
Sjøtransport, innenriks 1,8 30,6 0,0 0,7 1,7
Lufttransport5 0,1 3,1 0,0 0,1 2,3
Annen privat tjenesteyting 0,2 4,8 0,4 0,1 11,2
Offentlig kommunal virksomhet6 0,0 0,2 0,0 0,0 1,6
Offentlig statlig virksomhet 0,1 2,4 0,0 0,1 1,8
           
Private husholdninger 0,5 14,1 1,7 0,4 49,4
1  Samlet forsurende effekt av SO2, NOx og NH3.
2  Inkluderer gassterminal, transport- og supplyskip.
3  Inkluderer utslipp fra søppelforbrenningsanlegg.
4  Inkluderer bergverk.
5  Kun innenriks luftfart, inkludert utslipp over 1000 m.
6  Inkluderer vannforsyning.
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Standardtegn i tabeller