Statistisk sentralbyrå

Utslipp av NOx , NH3 og NMVOC - nasjonale tall

1   Kildefordelte utslipp til luft1. 1990
  CO2 CH4 N2O SO2 NOx NH3 NMVOC CO Partikler2
  Mill. tonn 1 000 tonn
I alt 34,8  220,2 15,3 52,5  212,5 20,4  294,9  867,7 70,2
Stasjonær forbrenning 14,0 10,1 0,3 10,9 43,5 0,1 10,0  189,6 47,0
Prosessutslipp 7,4  207,6 14,3 30,5 12,4 20,1  191,4 60,4 16,5
Mobil forbrenning 13,3 3,5 0,7 11,0  156,6 0,2 93,5  617,7 6,6
                   
Stasjonær forbrenning                  
I alt 14,0 10,1 0,3 10,9 43,5 0,1 10,0  189,6 47,0
Olje- og gassutvinning 6,7 2,2 0,1 0,2 28,0 - 0,8 5,0 0,3
Naturgass 4,9 1,9 0,0 - 17,6 - 0,5 3,6 0,3
Fakling 1,3 0,1 0,0 - 6,7 - 0,0 0,8 0,0
Dieselbruk 0,2 0,0 0,0 0,2 3,3 - 0,2 0,2 0,0
Gassterminaler 0,3 0,1 0,0 - 0,5 - 0,0 0,3 0,0
Industri og bergverk 4,8 1,0 0,2 7,7 10,7 - 1,4 7,0 1,2
Treforedling 0,2 0,3 0,1 1,3 1,3 - 0,2 1,6 0,2
Oljeraffinering 1,0 0,4 0,0 0,4 1,9 - 0,6 0,0 0,1
Kjemisk industri 1,2 0,1 0,0 0,9 1,6 - 0,0 0,2 0,1
Petrokjemi 0,7 0,1 0,0 0,1 0,7 - 0,0 0,0 0,1
Gjødselproduksjon 0,3 0,0 0,0 0,1 0,5 - 0,0 0,0 0,0
Annen kjemisk produksjon 0,2 0,0 0,0 0,7 0,3 - 0,0 0,2 0,1
Mineralproduktindustri 0,7 0,0 0,0 0,9 3,4 - 0,0 0,1 0,1
Sement kalk og gips 0,5 0,0 0,0 0,1 2,8 - 0,0 0,0 0,0
Annen mineralsk produksjon 0,2 0,0 0,0 0,8 0,6 - 0,0 0,1 0,1
Metallproduksjon 0,4 0,0 0,0 0,5 0,7 - 0,0 0,1 0,0
Annen industri 1,3 0,1 0,0 3,6 1,8 - 0,6 5,0 0,7
Andre næringer 1,1 1,3 0,0 1,4 1,7 - 0,1 24,2 5,3
Primærnæringer 0,1 1,2 0,0 0,3 0,9 - 0,0 23,6 5,2
Bygg og anlegg 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 - 0,0 0,1 0,0
Tjenesteyting 0,9 0,1 0,0 1,0 0,7 - 0,1 0,5 0,1
Husholdninger 1,3 5,5 0,0 1,3 2,1 0,1 7,3  153,1 39,3
Boliger 1,3 5,5 0,0 1,3 2,0 0,1 7,3  152,4 38,8
Annen forbrenning - - - - 0,0 - 0,0 0,7 0,4
Forbrenning av avfall og deponigass 0,1 0,1 0,0 0,4 1,0 - 0,3 0,3 0,9
Prosessutslipp                  
I alt 7,4  207,6 14,3 30,5 12,4 20,1  191,4 60,4 16,5
Olje- og gassutvinning 0,5 13,1 - - 0,1 -  120,7 0,4 0,5
Venting, lekkasjer m.m. 0,1 6,8 - - 0,1 - 2,8 0,4 0,5
Oljeboring: lekkasjer 0,1 0,1 - - 0,1 - 0,1 0,4 0,5
Utvinning: venting mm. 0,0 6,7 - - - - 2,8 - -
Oljelasting, hav 0,3 5,8 - - - - 97,0 - -
Oljelasting, land 0,1 0,3 - - - - 19,6 - -
Gassterminaler 0,0 0,1 - - - - 1,3 - -
Industri og bergverk 6,7 5,5 6,9 30,5 12,3 0,6 12,4 60,0 13,4
Treforedling 0,0 - - 1,9 - - - - 0,4
Kjemisk industri 0,9 0,4 6,7 6,2 2,4 0,5 0,8 40,0 2,1
Gjødselproduksjon 0,5 - 6,7 - 2,4 0,5 - - 1,0
Karbidproduksjon 0,4 0,4 - 4,4 - - - 40,0 1,1
Petrokjemi 0,0 0,1 - - - - 0,8 - 0,0
Annen kjemisk produksjon - - - 1,7 0,0 - - - 0,0
Mineralproduktindustri 0,7 - - 1,0 - 0,1 - - 3,9
Sementproduksjon 0,7 - - 0,6 - - - - 0,2
Annen mineralsk produksjon - - - 0,4 - 0,1 - - 3,7
Metallproduksjon 4,3 0,7 0,2 17,3 8,8 0,0 1,3 20,0 6,6
Jern, stål og ferrolegeringer 2,8 0,7 0,2 12,0 8,1 - 1,3 - 4,0
Aluminium 1,4 - - 4,3 0,6 - - - 2,4
Andre metaller 0,1 - - 1,0 0,0 0,0 - 20,0 0,2
Metallproduksjon 0,1 - - 0,5 0,0 0,0 - 20,0 0,2
Anodeproduksjon 0,0 - - 0,4 0,0 - - - 0,0
Oljeraffinering 0,7 1,7 - 3,6 1,1 - 9,2 - 0,1
Annen industri 0,1 2,7 - 0,6 - - 1,1 - 0,3
Utvinning av kull 0,0 2,7 - - - - - - -
Gruver - - - 0,6 - - - - 0,3
Prod. brød og øl (gjæring) 0,1 - - - - - 1,1 - -
Asfaltverk - - - - - - - - -
Landbruk -  106,9 7,0 - - 19,5 - - 0,0
Husdyr - 92,7 - - - - - - -
Husdyrgjødsel - 14,2 1,9 - - 16,4 - - -
Nitrogengjødsling - - 2,1 - - 1,2 - - -
Andre landbruksutslipp - - 2,9 - - 1,8 - - 0,0
Avfallsdeponigass - 81,2 - - - - - - -
Annet 0,2 0,9 0,4 - - - 58,3 - 2,5
Bensindistribusjon 0,0 - - - - - 10,1 - -
Løsemidler 0,1 - - - - - 48,2 - 0,0
Veistøv og dekkslitasje - - - - - - - - 2,5
Veistøv - - - - - - - - 2,2
Bildekkslitasje, bremser - - - - - - - - 0,4
Annet 0,0 0,9 0,4 - - - - - 0,0
Kalking: industriavfall 0,0 - - - - - - - -
Kommunale avløp - 0,9 0,3 - - - - - -
Bruk av produkter - - - - - - - - -
Annet - - 0,1 - - - - - 0,0
Mobil forbrenning                  
I alt 13,3 3,5 0,7 11,0  156,6 0,2 93,5  617,7 6,6
Veitrafikk 7,6 2,8 0,2 3,3 74,0 0,2 75,3  553,3 3,7
Bensinkjøretøyer 5,3 2,6 0,1 1,0 50,2 0,2 68,0  528,6 0,8
Lette kjøretøy: bensin 5,3 2,6 0,1 1,0 49,5 0,2 67,3  524,1 0,8
Tunge kjøretøy: bensin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 4,5 0,0
Dieselkjøretøyer 2,2 0,1 0,1 2,3 23,7 0,0 3,3 13,8 2,9
Lette kjøretøy: diesel 0,5 0,0 0,0 0,6 1,8 0,0 0,9 2,7 1,0
Tunge kjøretøy: diesel 1,7 0,1 0,1 1,7 21,9 0,0 2,5 11,0 2,0
Motorsykkel - moped 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 4,1 10,9 0,0
Motorsykkel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,1 0,0
Moped 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 5,8 0,0
Luftfart 0,9 0,0 0,0 0,1 3,1 - 1,1 6,5 0,0
Innenriks < 1000 m 0,3 0,0 0,0 0,0 0,8 - 0,2 1,6 0,0
Innenriks > 1000 m 0,7 - 0,0 0,1 2,3 - 0,9 4,9 0,0
Skip og båter 3,4 0,3 0,1 6,4 65,2 - 2,3 5,4 0,6
Kysttrafikk m.m. 1,8 0,1 0,0 4,3 36,8 - 1,4 1,6 0,4
Fiske 1,4 0,1 0,0 1,9 24,3 - 0,6 3,4 0,2
Mobile oljerigger m.m. 0,2 0,0 0,0 0,2 4,1 - 0,3 0,4 0,0
Annen mobil forbrenning 1,3 0,4 0,4 1,2 14,4 0,0 14,7 52,6 2,3
Snøscooter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2,3 0,0
Småbåt 0,2 0,2 0,0 0,1 1,1 - 8,9 22,7 0,3
Motorredskap 1,1 0,2 0,4 1,0 11,9 0,0 4,5 27,2 1,9
Motorredskap, bensin 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 - 2,7 21,1 0,0
Motorredskap: bensin 2-takt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,9 1,3 0,0
Motorredskap: bensin 4-takt 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 - 1,8 19,8 0,0
Motorredskap: diesel 1,0 0,1 0,4 1,0 11,7 0,0 1,8 6,2 1,8
Jernbane 0,1 0,0 0,0 0,1 1,4 - 0,1 0,3 0,1
1  Omfatter ikke utenriks sjøfart.
2  PM10.
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Standardtegn i tabeller