Statistisk sentralbyrå

Utslipp av NOx , NH3 og NMVOC - nasjonale tall

2   Kildefordelte utslipp til luft1. 2002
  CO2 CH4 N2O SO2 NOx NH3 NMVOC CO Partikler2
  Mill. tonn 1 000 tonn
I alt 41,2  243,8 17,5 22,1  210,9 22,7  345,3  541,2 64,0
Stasjonær forbrenning 18,3 12,4 0,3 5,6 56,4 0,1 13,4  202,7 46,3
Prosessutslipp 7,6  228,5 14,6 13,3 9,5 20,7  277,4 30,1 12,8
Mobil forbrenning 15,4 2,8 2,6 3,3  145,1 1,9 54,4  308,4 4,9
                   
Stasjonær forbrenning                  
I alt 18,3 12,4 0,3 5,6 56,4 0,1 13,4  202,7 46,3
Olje- og gassutvinning 11,3 3,7 0,1 0,2 42,7 - 1,4 7,8 0,5
Naturgass 8,8 3,3 0,1 - 30,4 - 0,9 6,1 0,4
Fakling 1,0 0,1 0,0 - 5,0 - 0,0 0,6 0,0
Dieselbruk 0,4 0,0 0,0 0,2 6,5 - 0,4 0,5 0,0
Gassterminaler 1,1 0,3 0,0 0,0 0,8 - 0,1 0,6 0,0
Industri og bergverk 4,9 0,7 0,1 4,0 9,5 - 1,6 10,3 0,7
Treforedling 0,5 0,3 0,1 1,1 1,7 - 0,4 3,8 0,1
Kjemisk industri og raffinering 2,4 0,2 0,0 1,0 2,5 - 0,6 0,1 0,2
Petrokjemi og raffinering 2,0 0,2 0,0 0,8 2,4 - 0,6 0,0 0,2
Gjødselproduksjon 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0
Annen kjemisk produksjon 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 - 0,0 0,0 0,0
Mineralproduktindustri 0,7 0,0 0,0 0,3 3,4 - 0,1 0,3 0,0
Sement kalk og gips 0,5 0,0 0,0 0,1 3,0 - 0,0 0,2 0,0
Annen mineralsk produksjon 0,3 0,0 0,0 0,3 0,5 - 0,0 0,1 0,0
Metallproduksjon 0,3 0,0 0,0 0,2 0,5 - 0,0 0,3 0,0
Annen industri 1,0 0,1 0,0 1,4 1,3 - 0,6 5,8 0,3
Andre næringer 1,1 0,4 0,0 0,5 1,1 - 0,1 6,7 1,4
Primærnæringer 0,1 0,3 0,0 0,0 0,3 - 0,0 6,0 1,3
Bygg og anlegg 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 - 0,0 0,2 0,0
Tjenesteyting 0,9 0,1 0,0 0,4 0,7 - 0,1 0,5 0,1
Husholdninger 0,9 7,5 0,1 0,7 2,1 0,1 9,8  177,8 43,7
Boliger 0,9 7,5 0,1 0,7 2,0 0,1 9,8  177,1 43,3
Annen forbrenning - - - - 0,0 - 0,0 0,6 0,4
Forbrenning av avfall og deponigass 0,2 0,1 0,0 0,3 1,1 - 0,4 0,1 0,0
                   
Prosessutslipp                  
I alt 7,6  228,5 14,6 13,3 9,5 20,7  277,4 30,1 12,8
Olje- og gassutvinning 0,9 31,5 0,0 - 0,4 -  215,3 0,1 0,3
Venting, lekkasjer m.m. 0,2 11,9 0,0 - 0,4 - 5,1 0,1 0,3
Oljeboring: lekkasjer 0,1 0,1 0,0 - 0,4 - 0,1 0,1 0,3
Utvinning: venting mm. 0,1 11,8 - - - - 5,0 - -
Oljelasting, hav 0,6 16,4 - - - -  193,1 - -
Oljelasting, land 0,0 1,4 - - - - 13,7 - -
Gassterminaler 0,0 1,7 - - - - 3,4 - -
Industri og bergverk 6,6 2,8 6,2 13,3 9,1 0,5 11,7 30,0 10,7
Treforedling - - - 0,5 - - - - 0,2
Kjemisk industri og raffinering 1,0 1,0 6,2 3,5 2,1 0,4 9,5 29,9 1,3
Gjødselproduksjon 0,1 - 6,2 - 1,2 0,4 - - 0,4
Karbidproduksjon 0,2 0,7 - 2,1 0,0 - 0,0 29,9 0,8
Petrokjemi og raffinering 0,7 0,3 - 1,3 0,9 0,0 9,5 - 0,1
Annen kjemisk produksjon - - - 0,0 - - - - 0,0
Mineralproduktindustri 0,9 - - 0,6 - 0,2 - - 3,1
Sementproduksjon 0,9 - - 0,5 - - - - 0,1
Annen mineralsk produksjon - - - 0,1 - 0,2 - - 3,0
Metallproduksjon 4,6 0,6 - 8,6 6,9 0,0 1,4 0,2 6,0
Jern, stål og ferrolegeringer 2,8 0,6 - 6,5 6,1 - 1,4 - 3,1
Aluminium 1,7 - - 1,5 0,7 - - - 2,9
Andre metaller 0,1 - - 0,6 0,0 0,0 - 0,2 0,0
Metallproduksjon 0,0 - - 0,2 0,0 0,0 - 0,2 0,0
Anodeproduksjon 0,1 - - 0,5 0,0 - - - 0,0
Annen industri 0,1 1,1 - - - - 0,9 - 0,0
Utvinning av kull 0,0 1,1 - - - - - - -
Gruver - - - - - - - - 0,0
Prod. brød og øl (gjæring) 0,1 - - - - - 0,9 - -
Asfaltverk - - - - - - - - -
Landbruk - 93,3 7,9 - - 20,1 - - 0,0
Husdyr - 78,8 - - - - - - -
Husdyrgjødsel - 14,5 1,9 - - 18,0 - - -
Nitrogengjødsling - - 2,0 - - 1,1 - - -
Andre landbruksutslipp - - 4,1 - - 1,0 - - 0,0
Avfallsdeponigass -  100,0 - - - - - - -
Annet 0,2 1,0 0,5 - - 0,0 50,4 - 1,9
Bensindistribusjon 0,0 - - - - - 8,2 - -
Løsemidler 0,1 - - - - - 42,3 - 0,0
Veistøv og dekkslitasje - - - - - - - - 1,9
Veistøv - - - - - - - - 1,4
Bildekkslitasje, bremser - - - - - - - - 0,5
Annet 0,0 1,0 0,5 - - 0,0 - - 0,0
Kalking: industriavfall 0,0 - - - - - - - -
Kommunale avløp - 1,0 0,3 - - - - - -
Bruk av produkter - - - - - - - - -
Annet - - 0,1 - - 0,0 - - 0,0
                   
Mobil forbrenning                  
I alt 15,4 2,8 2,6 3,3  145,1 1,9 54,4  308,4 4,9
Veitrafikk 9,3 2,1 2,1 0,5 43,2 1,9 35,6  242,3 2,3
Bensinkjøretøyer 4,9 1,8 1,9 0,3 17,3 1,9 26,6  208,6 0,3
Lette kjøretøy: bensin 4,9 1,8 1,9 0,3 16,8 1,9 26,2  206,8 0,3
Tunge kjøretøy: bensin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 1,8 0,0
Dieselkjøretøyer 4,3 0,1 0,2 0,2 25,7 0,0 3,5 12,6 2,0
Lette kjøretøy: disel 1,9 0,0 0,1 0,1 3,9 0,0 1,2 6,4 1,1
Tunge kjøretøy: disel 2,5 0,1 0,1 0,1 21,8 0,0 2,2 6,2 1,0
Motorsykkel - moped 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 5,6 21,0 0,0
Motorsykkel 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 2,8 15,7 0,0
Moped 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 5,3 0,0
Luftfart 1,2 0,0 0,0 0,1 4,2 - 1,9 8,7 0,0
Innenriks < 1 000 m 0,3 0,0 0,0 0,0 1,0 - 0,4 2,2 0,0
Innenriks > 1 000 m 0,9 - 0,0 0,1 3,2 - 1,5 6,5 0,0
Skip og båter 3,7 0,3 0,1 2,5 83,9 - 2,4 5,6 0,8
Kysttrafikk m.m. 2,2 0,2 0,1 1,6 48,8 - 1,6 1,8 0,5
Fiske 1,5 0,1 0,0 0,9 33,7 - 0,7 3,7 0,2
Mobile oljerigger m.m. 0,1 0,0 0,0 0,0 1,4 - 0,1 0,1 0,0
Annen mobil forbrenning 1,0 0,4 0,3 0,2 13,8 0,0 14,6 51,8 1,8
Snøscooter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 3,4 0,0
Småbåt 0,2 0,2 0,0 0,0 1,1 - 8,9 22,7 0,3
Motorredskap 0,8 0,1 0,3 0,1 12,0 0,0 3,8 25,6 1,4
Motorredskap, bensin 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 - 2,6 20,9 0,0
Motorredskap: bensin 2-takt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,8 1,1 0,0
Motorredskap: bensin 4-takt 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 - 1,8 19,9 0,0
Motorredskap: diesel 0,8 0,0 0,3 0,1 11,9 0,0 1,3 4,6 1,4
Jernbane 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 - 0,1 0,2 0,1
1  Omfatter ikke utenriks sjøfart.
2  PM10.
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Standardtegn i tabeller