Statistisk sentralbyrå

Utslipp av NOx , NH3 og NMVOC - nasjonale tall

2   Kildefordelte utslipp til luft1. 2001
  CO2 CH4 N2O SO2 NOx NH3 NMVOC CO Partikler2
  Mill.tonn 1000 tonn
I alt 42,1  333,4 17,9 24,6  220,4 22,7  391,4  559,6 65,3
Stasjonær forbrenning 17,9 11,6 0,4 6,3 59,6 0,1 12,7  201,3 46,2
Prosessutslipp 8,7  318,8 15,2 14,5 10,7 20,8  321,3 33,1 13,9
Mobil forbrenning 15,4 3,0 2,4 3,8  150,2 1,8 57,3  325,2 5,2
                   
Stasjonær forbrenning                  
I alt 17,9 11,6 0,4 6,3 59,6 0,1 12,7  201,3 46,2
Olje- og gassutvinning 10,6 3,6 0,1 0,3 45,0 - 1,5 7,9 0,5
Naturgass 8,1 3,1 0,1 - 29,3 - 0,8 5,9 0,4
Fakling 1,3 0,1 0,0 - 6,7 - 0,0 0,8 0,0
Dieselbruk 0,5 0,0 0,0 0,3 8,2 - 0,5 0,6 0,0
Gassterminaler 0,7 0,3 0,0 0,0 0,8 - 0,1 0,6 0,0
Industri og bergverk 5,4 0,7 0,2 4,6 10,6 - 2,1 14,9 0,8
Raffinering 1,2 0,1 0,0 0,7 1,3 - 0,6 0,0 0,1
Treforedling 0,5 0,4 0,1 1,3 2,0 - 0,4 4,6 0,2
Mineralproduktindustri 0,8 0,0 0,0 0,3 3,8 - 0,1 0,3 0,0
Kjemisk industri 1,5 0,1 0,0 0,5 1,4 - 0,0 0,1 0,1
Metallindustri 0,5 0,0 0,0 0,2 0,6 - 0,1 1,0 0,0
Annen industri 0,9 0,2 0,0 1,6 1,4 - 0,9 9,0 0,3
Andre næringer 1,0 0,6 0,0 0,6 1,1 - 0,1 10,0 2,1
Boliger 0,8 6,6 0,0 0,7 1,9 0,1 8,6  168,3 42,7
Forbrenning av avfall og deponigass 0,2 0,1 0,0 0,1 1,0 - 0,4 0,1 0,0
                   
Prosessutslipp                  
I alt 8,7  318,8 15,2 14,5 10,7 20,8  321,3 33,1 13,9
Olje- og gassutvinning 1,0 33,8 0,0 - 0,4 -  258,9 0,1 0,7
Venting, lekkasjer mm. 0,2 12,5 0,0 - 0,4 - 5,7 0,1 0,7
Oljelasting, hav 0,8 19,7 - - - -  235,7 - -
Oljelasting, land 0,0 0,1 - - - - 15,3 - -
Gassterminaler 0,0 1,6 - - - - 2,2 - -
Industri og bergverk 7,5 2,5 5,5 14,5 10,2 0,7 11,8 33,0 11,3
Raffinering 0,7 - - 1,2 0,9 - 8,8 - 0,2
Treforedling - - - 0,4 - - - - 0,4
Kjemisk industri 0,7 0,8 5,5 1,9 1,4 0,4 0,7 32,0 1,2
Mineralproduktindustri 0,9 - - 0,7 - 0,2 - - 3,1
Metallproduksjon 5,1 0,7 - 10,3 8,0 0,1 1,6 1,0 6,5
Jern, stål og ferrolegeringer 3,1 0,7 - 8,0 7,0 - 1,6 - 3,5
Aluminium 1,8 - - 1,4 0,9 0,1 - - 2,7
Andre metaller 0,3 - - 0,9 0,0 0,0 - 1,0 0,2
Annen industri 0,1 1,0 - - - - 0,7 - 0,0
Bensindistribusjon 0,0 - - - - - 8,3 - -
Landbruk - 96,1 9,2 - - 20,1 - - 0,0
Avfallsdeponigass 0,0  185,4 - - - - - - -
Løsemidler 0,1 - - - - - 42,3 - 0,0
Veistøv og dekkslitasje - - - - - - - - 1,9
Andre prosessutslipp 0,0 1,0 0,5 - - - - - 0,0
Mobil forbrenning                  
I alt 15,4 3,0 2,4 3,8  150,2 1,8 57,3  325,2 5,2
Veitrafikk 9,3 2,2 1,9 0,6 46,7 1,8 38,5  261,2 2,5
Bensinkjøretøyer 5,0 1,9 1,7 0,3 19,2 1,8 29,6  227,9 0,3
Personbiler 4,4 1,7 1,6 0,3 16,8 1,7 26,6  204,0 0,3
Andre lette kjøretøy 0,6 0,1 0,1 0,0 1,9 0,1 2,5 21,7 0,0
Tunge kjøretøy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,4 2,2 0,0
Dieselkjøretøyer 4,3 0,1 0,2 0,3 27,3 0,0 3,7 13,3 2,2
Personbiler 0,5 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,4 1,7 0,4
Andre lette kjøretøy 1,2 0,0 0,1 0,1 2,6 0,0 0,9 4,5 0,7
Tunge kjøretøy 2,5 0,1 0,1 0,2 23,5 0,0 2,4 7,1 1,1
Motorsykkel - moped 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 5,3 19,9 0,0
Motorsykkel 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 2,6 14,9 0,0
Moped 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 5,0 0,0
Snøscooter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 3,3 0,0
Småbåt 0,2 0,2 0,0 0,0 1,1 - 8,9 22,7 0,3
Motorredskap 0,8 0,1 0,3 0,2 12,5 0,0 3,9 25,8 1,5
Jernbane 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 - 0,1 0,2 0,1
Luftfart 1,1 0,0 0,0 0,2 3,8 - 1,6 6,1 0,0
Innenriks < 1000 m 0,4 0,0 0,0 0,1 1,1 - 0,3 2,0 0,0
Innenriks > 1000 m 0,8 - 0,0 0,1 2,8 - 1,3 4,1 0,0
Skip og båter 3,8 0,4 0,1 2,8 85,3 - 2,7 5,9 0,8
Kysttrafikk mm. 2,1 0,2 0,1 1,8 46,8 - 1,6 1,8 0,5
Fiske 1,4 0,1 0,0 0,9 32,2 - 0,6 3,6 0,2
Mobile oljerigger mm. 0,3 0,1 0,0 0,2 6,3 - 0,4 0,6 0,0
1  Omfatter ikke utenriks sjøfart.
2  PM10.
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Standardtegn i tabeller