Statistisk sentralbyrå

Utslipp av NOx , NH3 og NMVOC - nasjonale tall

1   Kildefordelte utslipp til luft1. 1990
  CO2 CH4 N2O SO2 NOx NH3 NMVOC CO Partikler2
  Mill. tonn 1 000 tonn
I alt 34,7  307,1 17,8 52,3  223,7 20,4  294,4  866,8 70,0
Stasjonær forbrenning 13,9 9,7 0,3 10,7 43,2 0,1 10,0  189,0 46,9
Prosessutslipp 7,5  293,9 16,8 30,5 12,4 20,1  191,1 60,0 16,6
Mobil forbrenning 13,3 3,5 0,8 11,0  168,1 0,2 93,3  617,7 6,6
                   
Stasjonær forbrenning                  
I alt 13,9 9,7 0,3 10,7 43,2 0,1 10,0  189,0 46,9
Olje- og gassutvinning 6,8 2,2 0,1 0,2 28,0 - 0,8 5,0 0,3
Naturgass 5,0 1,9 0,0 - 17,6 - 0,5 3,6 0,3
Fakling 1,3 0,1 0,0 - 6,7 - 0,0 0,8 0,0
Dieselbruk 0,2 0,0 0,0 0,2 3,3 - 0,2 0,2 0,0
Gassterminaler 0,3 0,1 0,0 - 0,5 - 0,0 0,3 0,0
Industri og bergverk 4,5 0,5 0,1 7,5 10,4 - 1,5 6,6 1,0
Raffinering 1,0 0,1 0,0 0,4 1,9 - 0,8 0,0 0,1
Treforedling 0,2 0,3 0,1 1,3 1,3 - 0,2 1,6 0,2
Mineralproduktindustri 0,7 0,0 0,0 0,9 3,4 - 0,0 0,1 0,1
Kjemisk industri 1,0 0,1 0,0 0,9 1,6 - 0,0 0,2 0,1
Metallindustri 0,5 0,0 0,0 0,7 0,7 - 0,0 0,1 0,0
Annen industri 1,1 0,1 0,0 3,2 1,6 - 0,5 4,7 0,5
Andre næringer 1,1 1,3 0,0 1,4 1,7 - 0,1 24,2 5,3
Boliger 1,3 5,5 0,0 1,3 2,1 0,1 7,2  152,9 39,4
Forbrenning av avfall og deponigass 0,1 0,1 0,0 0,4 1,0 - 0,3 0,3 0,9
                   
Prosessutslipp                  
I alt 7,5  293,9 16,8 30,5 12,4 20,1  191,1 60,0 16,6
Olje- og gassutvinning 0,5 13,6 - - 0,1 -  120,3 0,0 0,5
Venting, lekkasjer m.m. 0,1 6,9 - - 0,1 - 2,8 0,0 0,5
Oljelasting, hav 0,3 5,8 - - - - 97,0 - -
Oljelasting, land 0,1 0,1 - - - - 19,3 - -
Gassterminaler 0,0 0,7 - - - - 1,3 - -
Industri og bergverk 6,8 1,9 6,7 30,5 12,3 0,6 12,4 60,0 13,5
Raffinering 0,7 - - 3,8 1,1 - 9,2 - 0,1
Treforedling - - - 1,9 - - - - 0,4
Kjemisk industri 1,0 1,0 6,7 6,2 2,4 0,5 0,8 40,0 2,1
Mineralproduktindustri 0,7 - - 1,0 - 0,1 - - 4,0
Metallproduksjon 4,3 0,7 - 17,1 8,8 0,0 1,3 20,0 6,7
Jern, stål og ferrolegeringer 2,7 0,7 - 12,0 8,1 - 1,3 - 4,0
Aluminium 1,4 - - 4,2 0,6 - - - 2,4
Andre metaller 0,2 - - 1,0 0,0 0,0 - 20,0 0,2
Annen industri 0,0 0,2 - 0,6 - - 1,1 - 0,3
Bensindistribusjon 0,0 - - - - - 10,2 - -
Landbruk - 95,7 9,7 - - 19,5 - - 0,0
Avfallsdeponigass 0,0  181,7 - - - - - - -
Løsemidler 0,1 - - - - - 48,2 - 0,0
Veistøv og dekkslitasje - - - - - - - - 2,5
Andre prosessutslipp 0,0 0,9 0,4 - - - - - 0,0
Mobil forbrenning                  
I alt 13,3 3,5 0,8 11,0  168,1 0,2 93,3  617,7 6,6
Veitrafikk 7,9 2,8 0,3 3,5 76,5 0,2 75,7  554,7 4,0
Bensinkjøretøyer 5,3 2,6 0,2 1,0 50,2 0,2 68,0  528,6 0,8
Personbiler 4,6 2,3 0,2 0,9 44,3 0,2 61,0  475,7 0,7
Andre lette kjøretøy 0,7 0,2 0,0 0,1 5,2 0,0 6,3 48,4 0,1
Tunge kjøretøy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 4,5 0,0
Dieselkjøretøyer 2,5 0,1 0,1 2,5 26,2 0,0 3,6 15,2 3,2
Personbiler 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,2 0,8 0,3
Andre lette kjøretøy 0,4 0,0 0,0 0,4 1,5 0,0 0,7 2,2 0,8
Tunge kjøretøy 1,9 0,1 0,1 1,9 24,3 0,0 2,7 12,2 2,2
Motorsykkel - moped 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 4,1 10,9 0,0
Motorsykkel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,1 0,0
Moped 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 5,8 0,0
Snøscooter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2,3 0,0
Småbåt 0,2 0,2 0,0 0,1 1,1 - 8,9 22,7 0,3
Motorredskap 0,8 0,1 0,3 0,8 12,2 0,0 3,9 25,7 1,5
Jernbane 0,1 0,0 0,0 0,1 1,4 - 0,1 0,3 0,1
Luftfart 0,9 0,0 0,0 0,1 3,1 - 1,1 6,4 0,0
Innenriks < 1000 m 0,3 0,0 0,0 0,0 0,7 - 0,2 1,5 0,0
Innenriks > 1000 m 0,7 - 0,0 0,1 2,3 - 0,9 4,9 0,0
Skip og båter 3,4 0,3 0,1 6,4 73,9 - 2,4 5,5 0,6
Kysttrafikk m.m. 1,8 0,1 0,0 4,3 38,0 - 1,3 1,6 0,4
Fiske 1,4 0,1 0,0 1,9 30,7 - 0,6 3,4 0,2
Mobile oljerigger m.m. 0,2 0,1 0,0 0,2 5,1 - 0,4 0,5 0,0
1  Omfatter ikke utenriks sjøfart.
2  PM10.
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Standardtegn i tabeller