Statistisk sentralbyrå

Utslipp av NOx , NH3 og NMVOC - nasjonale tall

1   Utslipp til luft, etter næring. 2001. 1 000 tonn
  SO2 NOX NH3 Syreekvi-
valenter1
NMVOC CO Partikler2
I alt 24,6        220,4          22,7 6,9         391,4         559,6 65,3
               
Energisektorene i alt 3,0 58,7 0,0 1,4  270,6 10,2 1,0
Utvinning av olje og gass3 0,5 55,0 - 1,2  260,6 8,1 0,6
Utvinning av kull 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0
Oljeraffinering 1,9 2,3 - 0,1 9,4 0,0 0,2
Elektrisitetsforsyning4 0,6 1,4 0,0 0,0 0,6 2,1 0,1
               
Industri i alt 17,0 28,8 0,7 1,2 23,0 49,6 11,8
Oljeboring 0,2 6,7 - 0,2 0,6 0,7 0,7
Treforedling 1,7 2,1 - 0,1 0,5 4,6 0,6
Produksjon av kjemiske råvarer 5,3 4,8 0,4 0,3 1,6 32,1 2,4
Mineralsk produksjon5 1,6 5,9 0,2 0,2 2,0 0,9 2,3
Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer 5,2 5,3 - 0,3 1,8 1,1 2,4
Produksjon av andre metaller 1,9 1,4 0,1 0,1 0,0 1,1 3,0
Produksjon av metallvarer, båter, skip og plattformer 0,1 0,7 0,0 0,0 2,6 1,2 0,0
Produksjon av tre-, plast-, gummi-, grafiske og kjemiske varer 0,3 0,9 0,0 0,0 12,7 7,1 0,2
Produksjon av forbruksvarer 0,6 1,0 0,0 0,0 1,2 0,8 0,1
               
Andre næringer i alt 3,7  114,5 20,6 3,8 42,4 98,3 7,8
Bygg og anlegg 0,1 5,8 0,0 0,1 10,4 4,6 1,7
Jordbruk og skogbruk 0,2 6,7 20,1 1,3 3,2 14,5 2,9
Fiske og fangst 0,9 32,4 0,0 0,7 0,8 6,7 0,2
Landtransport, innenriks 0,2 23,4 0,1 0,5 4,9 20,5 2,2
Sjøtransport, innenriks 1,4 32,6 - 0,8 1,6 1,4 0,3
Lufttransport6 0,2 3,6 - 0,1 2,4 5,6 0,0
Annen privat tjenesteyting 0,4 6,5 0,3 0,2 15,8 43,8 0,4
Offentlig kommunal virksomhet7 0,1 0,2 - 0,0 1,6 0,2 0,0
Offentlig statlig virksomhet 0,1 3,5 0,0 0,1 1,7 0,9 0,0
               
Private husholdninger 0,9 18,4 1,4 0,5 55,3  401,5 44,7
1  Samlet forsurende effekt av SO2, NOX og NH3.
2  PM10.
3  Inkluderer gassterminal, transport- og supplyskip.
4  Inkluderer utslipp fra søppelforbrenningsanlegg.
5  Inkluderer bergverk.
6  Inkluderer bare innenriks luftfart.
7  Inkluderer vannforsyning.
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Standardtegn i tabeller