Statistisk sentralbyrå


2   Kildefordelte utslipp til luft. 2000
  CO2 CH4 N2O SO2 NOx NMVOC CO NH3 TSP PM10 PM2,5
  1 000 tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn
UTSLIPP I ALT 41 120  331 985 17 893 26 595  223 759  367 449  568 181 25 437 82 127 65 873 56 200
STASJONÆR FORBRENNING I ALT 18 088 10 987  338 5 419 58 003 11 949  194 964 76 46 772 46 267 42 491
Olje- og gassutvinning 9 974 3 291 83  267 43 685 1 393 7 399 -  457  436  421
- Naturgass 7 199 2 800 58 - 26 694  738 5 230 -  375  375  375
- Fakling 1 604  165 14 - 8 226 41 1 028 - 1 1 1
- Dieselbruk  467 2 4  265 8 080  531  559 - 42 21 5
- Gassterminal  704  325 7 2  685 83  581 - 39 39 39
Industri og bergverk 6 319  684  167 3 725 10 586 2 101 11 972 -  947  798  659
- Oljeraffinering 2 083 83 15  219 1 627  898 2 -  115  113  110
- Treforedling  333  305 86 1 071 1 585  334 3 477 -  200  178  161
- Mineralproduktindustri  836 22 5  353 3 920 34  241 - 27 18 12
- Kjemisk industri 1 651  103 11  429 1 547 42  107 -  154  131  110
- Metallindustri  555 14 5  196  563 21 69 - 69 53 42
- Annen industri  862  158 44 1 457 1 344  772 8 076 -  383  305  224
Andre næringer  911  585 19  559 1 066  126 10 499 - 2 258 2 222 2 207
Boliger  732 6 287 44  637 1 696 7 920  164 882 76 43 076 42 777 39 172
Forbrenning av avfall og deponigass  151  140 25  231  971  409  212 - 33 33 33
PROSESSUTSLIPP I ALT 8 167  318 076 15 466 16 977 12 149  296 211 33 664 23 757 30 129 14 380 8 699
Olje- og gassutvinning  841 28 456 0 -  132  233 089 33 -  305  305  305
- Venting, lekkasjer m.m.  108 10 617 0 -  132 5 052 33 -  305  305  305
- Oljelasting, hav  681 16 352 - - -  211 975 - - - - -
- Oljelasting, land 42 64 - - - 14 011 - - - - -
- Gassterminal 10 1 422 - - - 2 050 - - - - -
Industri og bergverk 6 978 1 196 5 591 16 977 12 017 12 516 33 632  547 21 268 12 120 7 861
- Raffinering 28 - - 1 769  953 9 180 - - - - -
- Treforedling - - -  455 - - - -  389  389  316
- Kjemisk industri  733  857 5 591 2 445 1 442  740 32 632  547 1 090 1 002  915
- Mineralproduktindustri  919 - -  661 - - - - 12 229 3 233  573
- Metallproduksjon 5 248 - - 11 648 9 623 1 754 1 000 - 7 558 7 495 6 057
- - Jern, stål og ferrolegeringer 3 244 - - 9 323 8 673 1 754 - - 5 066 5 006 4 984
- - Aluminium 1 734 - - 1 392  902 - - - 2 276 2 273  977
- - Andre metaller  269 - -  932 48 - 1 000 -  216  216 96
- Annen industri 51  339 - - -  842 - - 3 2 0
Bensindistribusjon 25 - - - - 8 335 - - - - -
Landbruk  135 98 703 9 407 - - - - 23 210 1 1 1
Avfallsdeponigass 40  188 741 - - - - - - - - -
Løsemidler  127 - - - - 42 272 - - 3 3 -
Veistøv og dekkslitasje - - - - - - - - 8 545 1 945  532
Bruk av produkter - - - - - - - - - - -
Andre prosessutslipp 22  981  468 - - - - - 7 7 -
MOBIL FORBRENNING I ALT 14 864 2 921 2 089 4 198  153 607 59 289  339 552 1 604 5 226 5 226 5 010
Veitrafikk 8 774 2 184 1 639  693 47 373 40 968  276 874 1 603 2 631 2 631 2 509
- Bensinkjøretøyer 4 783 1 906 1 458  275 20 447 32 398  245 005 1 592  314  314  314
- - Personbiler 4 195 1 743 1 367  241 17 780 29 023  218 024 1 494  284  284  284
- - Andre lette kjøretøyer  554  140 90 32 2 094 2 900 24 419 98 29 29 29
- - Tunge kjøretøyer 34 23 0 2  572  475 2 563 0 1 1 1
- Dieselkjøretøyer etc. 3 907  141  180  413 26 769 3 590 13 084 10 2 313 2 313 2 192
- - Personbiler  445 10 26 47 1 113  325 1 464 3  363  363  346
- - Andre lette kjøretøyer 1 062 28 58  112 2 329  860 4 040 4  709  709  678
- - Tunge kjøretøyer 2 401  102 95  253 23 326 2 406 7 580 2 1 242 1 242 1 167
- Motorsykkel - moped 83  138 1 5  158 4 981 18 784 1 4 4 4
- - Motorsykkel 61 97 1 4  139 2 423 13 915 1 3 3 3
- - Moped 22 41 0 1 19 2 557 4 870 0 1 1 1
Snøscooter 14 26 0 1 12 1 646 3 135 0 1 1 1
Småbåt  178  190 2 28 1 074 8 884 22 694 -  338  338  338
Motorredskap  789  141  302  328 11 644 3 803 25 454 1 1 390 1 390 1 323
Jernbane 49 3 18 22  722 61  169 - 58 58 58
Luftfart 1 096 28 35  125 3 766 1 100 5 280 - 5 5 5
- Innenriks < 1 000 m  370 28 12 42 1 107  254 1 923 - 3 3 3
- Innenriks > 1 000 m  726 - 23 83 2 659  846 3 357 - 2 2 2
Skip og båter 3 965  349 94 3 003 89 015 2 826 5 947 -  804  804  776
- Kysttrafikk m.m. 2 258  164 57 1 956 50 574 1 687 1 788 -  534  534  509
- Fiske 1 368 99 35  854 30 953  604 3 410 -  216  216  216
- Mobile oljerigger m.m.  339 86 2  193 7 488  535  749 - 53 53 51

Standardtegn i tabeller