Statistisk sentralbyrå


1   Kildefordelte utslipp til luft. 1990
  CO2 CH4 N2O SO2 NOx NMVOC CO NH3 TSP PM10 PM2,5
  Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn
UTSLIPP I ALT 34 863 038  306 337 17 739 51 883  223 523  294 393  866 670 22 589 88 578 70 240 58 685
STASJONÆR FORBRENNING I ALT 14 570 9 666  286 10 730 43 166 10 023  189 035 65 47 469 47 172 43 373
Olje- og gassutvinning 6 829 2 223 57  194 28 005  803 4 975 -  298  290  283
- Naturgass 5 001 1 945 41 - 17 564  513 3 633 -  261  261  261
- Fakling 1 300  133 11 - 6 668 33  833 - 1 1 1
- Dieselbruk  193 1 2  194 3 323  219  230 - 17 9 2
- Gassterminal  335  144 3 -  450 38  277 - 19 19 19
Industri og bergverk 5 177  550  137 7 446 10 377 1 547 6 624 - 1 134  968  780
- Oljeraffinering 1 722 67 13  381 1 881  780 4 - 94 93 91
- Treforedling  216  284 80 1 336 1 340  156 1 555 -  170  150  131
- Mineralproduktindustri  668 12 3  948 3 381 35 70 - 97 91 81
- Kjemisk industri  983 70 6  879 1 553 36  172 -  162  137  105
- Metallindustri  475 11 5  706  672 33  104 - 53 44 32
- Annen industri 1 112  106 31 3 197 1 551  507 4 719 -  558  453  341
Andre næringer 1 122 1 276 33 1 432 1 718  144 24 207 - 5 351 5 297 5 266
Boliger 1 341 5 525 45 1 299 2 060 7 250  152 950 65 39 748 39 679 36 106
Forbrenning av avfall og deponigass  101 92 14  359 1 006  279  279 -  938  938  938
PROSESSUTSLIPP I ALT 6 980  293 179 16 696 30 148 12 220  191 113 60 026 22 301 34 542 16 501 9 004
Olje- og gassutvinning  478 13 590 - -  100  120 338 45 -  623  623  623
- Venting, lekkasjer m.m.  107 6 895 - -  100 2 826 45 -  623  623  623
- Oljelasting, hav  307 5 849 - - - 96 995 - - - - -
- Oljelasting, land 58  107 - - - 19 257 - - - - -
- Gassterminal 6  740 - - - 1 260 - - - - -
Industri og bergverk 6 043 1 212 6 650 30 148 12 120 12 409 59 981  464 23 723 13 338 7 783
- Raffinering 28 - - 3 793 1 120 9 227 - - - - -
- Treforedling - - - 1 467 - - - -  382  382  211
- Kjemisk industri 1 029 1 050 6 650 6 185 2 414  806 39 981  464 2 322 2 057 1 796
- Mineralproduktindustri  677 - -  972 - - - - 13 692 3 955  595
- Metallproduksjon 4 289 - - 17 141 8 586 1 310 20 000 - 6 773 6 674 5 143
- - Jern, stål og ferrolegeringer 2 668 - - 11 954 7 924 1 310 - - 4 113 4 028 3 997
- - Aluminium 1 431 - - 4 162  616 - - - 2 452 2 440 1 048
- - Andre metaller  190 - - 1 025 46 - 20 000 -  208  207 99
- Annen industri 20  162 -  590 - 1 066 - -  553  271 39
Bensindistribusjon 31 - - - - 10 204 - - - - -
Landbruk  227 95 747 9 638 - - - - 21 837 1 1 1
Avfallsdeponigass 37  181 701 - - - - - - - - -
Løsemidler  144 - - - - 48 162 - - 0 0 -
Veistøv og dekkslitasje - - - - - - - - 10 194 2 538  598
Bruk av produkter - - - - - - - - - - -
Andre prosessutslipp 20  929  408 - - - - - 1 1 -
MOBIL FORBRENNING I ALT 13 313 3 493  757 11 005  168 138 93 257  617 610  222 6 567 6 567 6 307
Veitrafikk 7 878 2 829  298 3 543 76 480 75 676  554 693  220 3 977 3 977 3 810
- Bensinkjøretøyer 5 343 2 604  193 1 023 50 202 67 951  528 566  215  758  758  758
- - Personbiler 4 618 2 345  176  884 44 288 60 981  475 690  211  681  681  681
- - Andre lette kjøretøyer  681  229 16  130 5 219 6 294 48 414 4 75 75 75
- - Tunge kjøretøyer 43 30 1 8  695  676 4 463 0 1 1 1
- Dieselkjøretøyer etc. 2 487  141  104 2 511 26 206 3 638 15 216 4 3 217 3 217 3 050
- - Personbiler  188 8 6  190  442  233  766 1  305  305  293
- - Andre lette kjøretøyer  418 20 22  422 1 506  686 2 232 2  750  750  718
- - Tunge kjøretøyer 1 882  113 76 1 899 24 259 2 719 12 219 2 2 162 2 162 2 040
- Motorsykkel - moped 48 84 1 9 71 4 086 10 911 1 2 2 2
- - Motorsykkel 22 35 0 4 48 1 028 5 088 0 1 1 1
- - Moped 26 49 0 5 23 3 058 5 823 0 1 1 1
Snøscooter 10 19 0 2 9 1 211 2 306 0 0 0 0
Småbåt  178  190 2 71 1 074 8 884 22 694 -  338  338  338
Motorredskap  808  142  310  770 12 205 3 892 25 748 1 1 501 1 501 1 429
Jernbane 96 5 36 97 1 424  121  333 -  115  115  115
Luftfart  945 19 30 90 3 050 1 120 6 326 - 4 4 4
- Innenriks < 1 000 m  263 19 8 25  732  211 1 527 - 2 2 2
- Innenriks > 1 000 m  682 - 22 65 2 319  910 4 799 - 2 2 2
Skip og båter 3 398  288 81 6 432 73 896 2 353 5 511 -  632  632  611
- Kysttrafikk m.m. 1 795  130 45 4 297 38 037 1 338 1 583 -  372  372  353
- Fiske 1 370 99 35 1 899 30 713  648 3 413 -  216  216  216
- Mobile oljerigger m.m.  233 59 1  235 5 146  368  515 - 44 44 42

Standardtegn i tabeller