Statistisk sentralbyrå


15   Siktede, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. 2001
Type hovedlovbrudd I alt1 Kjønn Alder
Menn Kvinner 5-14 15-17 18-20 21-24 25-29 30-39 40-59 60-
Alle typer lovbrudd 84 407 70 751 13 622 4 153 7 735 11 687 11 627 11 796 18 277 15 937 3 190
                       
Forbrytelser 37 995 32 174 5 808 2 430 4 403 5 996 5 842 5 646 8 151 5 199  327
                       
Forbrytelser mot straffeloven 31 775 27 133 4 629 2 380 3 910 4 772 4 769 4 712 6 801 4 142  288
Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet 2 1 1 - 1 - - 1 - - -
Forbrytelse i den offentlige tjeneste 8 7 1 - - 1 - - 2 5 -
Vinningsforbrytelse 1 1 - - - - - - - 1 -
Brevbrudd 1 1 - - - 1 - - - - -
Annet 6 5 1 - - - - - 2 4 -
Forbrytelse mot den offentlige myndighet  424  349 74 7 35 75 71 81 91 57 7
Vold mot offentlig tjenestemann  382  312 70 7 34 67 67 76 78 47 6
Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann 35 32 2 - - 5 3 4 12 10 1
Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming 6 4 2 - 1 3 1 1 - - -
Annet 1 1 - - - - - - 1 - -
Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred  491  434 56 69 60 88 58 51 92 71 2
Opprør og oppløp mv. 1 1 - - - - - - 1 - -
Rasediskriminering 6 5 1 2 1 2 - - 1 - -
Oppfordring til straffbar handling mv. 1 1 - - - - 1 - - - -
Brevbrudd 3 2 1 - 1 - - 1 - 1 -
Innbrudd  409  362 46 63 47 77 47 42 77 54 2
Annet 71 63 8 4 11 9 10 8 13 16 -
Allmennfarlig forbrytelse 6 547 5 426 1 118 70  446 1 242 1 301 1 155 1 493  818 22
Forsettlig forvoldelse av ildebrann 64 46 18 19 4 5 6 9 10 9 2
Uaktsom forvoldelse av ildebrann 84 62 22 35 5 2 4 11 9 12 6
Narkotikaforbrytelse 5 722 4 710 1 011 12  429 1 179 1 155  976 1 277  680 14
Grov narkotikaforbrytelse  565  506 57 1 5 50  102  126  181  100 -
Annet  112  102 10 3 3 6 34 33 16 17 -
Falsk forklaring  131  100 30 3 7 20 25 25 29 22 -
Falsk anklage  112 76 36 7 13 15 20 21 25 11 -
Forsettlig falsk anklage 48 27 21 5 3 8 11 8 8 5 -
Annet 64 49 15 2 10 7 9 13 17 6 -
Pengefalsk 72 69 3 35 15 16 2 - 3 - 1
Dokumentfalsk 1 013  752  261 9  251 98  117  137  221  171 9
Benyttelse av falskt dokument  746  572  174 4  157 72 90  108  177  129 9
Forfalskning av dokument  192  126 66 1 68 17 20 26 35 25 -
Annet 75 54 21 4 26 9 7 3 9 17 -
Seksualforbrytelse2  736  722 13 43 78 58 60 93  184  175 45
Voldtekt 72 70 1 5 6 5 5 15 18 16 2
Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l. 3 3 - - - - 1 1 - 1 -
Seksuell omgang med bevisstløs 26 26 - - 1 3 4 1 10 5 2
Voldtektsforsøk 16 16 - 3 - - 1 - 9 3 -
Incest 21 21 - 1 1 1 - 3 7 4 4
Seksuell omgang med barn  293  287 6 20 39 31 35 35 61 59 13
Under 10 år 74 72 2 12 11 3 2 9 16 14 7
Under 14 år  119  116 3 6 15 7 17 11 29 29 5
Under 16 år  100 99 1 2 13 21 16 15 16 16 1
Annen seksuell omgang 6 6 - - - - - 1 1 2 2
Seksuell handling med barn under 16 år 76 75 1 4 11 2 5 9 16 22 7
Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd  167  165 2 8 13 10 9 24 45 48 10
Pornografi 24 23 1 1 4 3 - 2 9 5 -
Annet 32 30 2 1 3 3 - 2 8 10 5
Forbrytelse mht. familieforhold 18 12 6 - - - - 3 11 4 -
Misligholdt forsørgelsesplikt mv. 4 4 - - - - - 1 2 1 -
Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap 1 1 - - - - - - 1 - -
Bortføring av barn 9 3 6 - - - - 1 6 2 -
Annet 4 4 - - - - - 1 2 1 -
Forbrytelse mot den personlige frihet 1 941 1 792  148  148  211  210  216  253  500  373 29
Trusler 1 818 1 682  135  145  193  196  188  235  471  360 29
Tvang/frihetsberøvelse  117  104 13 1 18 14 27 18 27 12 -
Annet 6 6 - 2 - - 1 - 2 1 -
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred 4 370 3 909  461  305  595  650  627  618  916  591 68
Legemsfornærmelse 2 862 2 495  367  243  381  360  368  377  633  444 56
Legemsbeskadigelse 1 329 1 254 75 58  205  263  233  213  237  116 4
Grov legemsbeskadigelse3 23 21 2 2 - 2 2 7 8 2 -
Uaktsom legemsbeskadigelse3 29 23 6 - 2 6 6 4 7 4 -
Drapsforsøk 26 25 1 - 2 7 3 3 6 3 2
Drap 32 32 - - 3 1 5 5 11 6 1
Uaktsomt drap4 46 38 8 - - 10 8 6 9 10 3
Annet4 23 21 2 2 2 1 2 3 5 6 2
Ærekrenkelse 38 22 16 11 3 1 3 - 5 14 1
Underslag  511  351  160 3 35 99 71 75  118  109 1
Simpelt underslag  395  281  114 3 33 89 54 56 84 75 1
Grovt underslag  116 70 46 - 2 10 17 19 34 34 -
Tyveri 8 479 7 278 1 200  836 1 304 1 382 1 268 1 277 1 645  724 43
Simpelt tyveri 3 613 2 771  841  415  505  517  484  493  724  437 38
Fra bedrift, kontor og lager  234  206 28 21 29 41 25 37 48 31 2
Fra butikk 1 449  984  465 97  136  187  219  239  355  191 25
Fra leilighet, bolighus og hytte  336  242 94 39 57 43 37 46 68 42 4
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus 55 51 4 12 6 8 5 7 8 9 -
Fra offentlig bygning og institusjon  219  179 40 79 56 32 11 5 13 23 -
Fra befordringsmiddel  292  269 23 33 40 59 57 34 47 19 3
Fra kafé og restaurant 85 65 20 1 14 18 20 10 16 6 -
Fra garderobe 69 48 21 24 21 9 2 2 6 5 -
Sykkeltyveri  169  150 19 20 29 10 20 21 44 24 1
Annet simpelt tyveri  705  577  127 89  117  110 88 92  119 87 3
Grovt tyveri 3 806 3 536  270  338  551  681  625  636  740  230 5
Fra leilighet, bolighus og hytte  726  643 83  102 76 96 92  122  162 75 1
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus  120  106 14 10 20 13 16 24 29 8 -
Fra offentlig bygning og institusjon  245  229 16 54 74 37 29 22 23 6 -
Fra befordringsmiddel  881  857 24 24 75  213  174  171  187 36 1
Fra forretning, bedrift, kontor og lager 1 032  976 56 46  155  208  191  180  195 55 2
Annet grovt tyveri  802  725 77  102  151  114  123  117  144 50 1
Brukstyveri av motorkjøretøy 1 060  971 89 83  248  184  159  148  181 57 -
Bil  805  722 83 38  169  146  135  118  153 46 -
Motorsykkel 39 38 1 1 6 7 8 8 7 2 -
Annet  216  211 5 44 73 31 16 22 21 9 -
Utpressing og ran  406  368 37 53 97 83 60 50 49 14 -
Utpressing 12 11 1 4 1 - - 2 3 2 -
Ran  183  155 27 33 49 35 20 20 21 5 -
Grovt ran  200  192 8 11 45 48 40 28 22 6 -
Utpressing og ran, diverse 11 10 1 5 2 - - - 3 1 -
Bedrageri og utroskap 2 253 1 650  602 8 61  158  429  427  698  450 22
Bedrageri 1 885 1 331  553 8 48  112  367  354  616  362 18
Grovt bedrageri  142  116 26 - 2 11 20 32 34 41 2
Forsikringsbedrageri  150  144 6 - 9 28 34 34 26 19 -
Utroskap 5 3 2 - - 2 - - - 3 -
Grov utroskap 22 21 1 - - - 1 1 6 13 1
Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv. 1 1 - - - - - - 1 - -
Annet 48 34 14 - 2 5 7 6 15 12 1
Forbrytelse i gjeldsforhold  394  365 29 - - 1 19 51  149  165 9
Forsømmelig og uriktig bokførsel  140  132 8 - - - 8 24 42 62 4
Annet  254  233 21 - - 1 11 27  107  103 5
Skadeverk 2 327 2 139  187  741  545  343  198  144  182  154 20
Simpelt skadeverk 2 180 2 004  175  698  522  316  180  130  169  145 20
Grovt skadeverk  147  135 12 43 23 27 18 14 13 9 -
Forbrytelse i sjøfartsforhold 50 48 2 - 2 5 - 1 12 26 4
Heleri og etterfølgende bistand 1 452 1 263  188 32  151  227  224  249  376  188 5
Heleri 1 170 1 006  163 28  134  183  184  188  302  148 3
Grovt heleri  106  102 4 - 1 10 14 28 36 17 -
Annet  176  155 21 4 16 34 26 33 38 23 2
                       
Forbrytelse mot lov om legemidler mv. 4 459 3 429 1 030 41  481 1 158  965  692  774  347 1
Narkotika, bruk 2 587 1 911  676 24  364  816  602  337  320  124 -
Narkotika, besittelse 1 834 1 488  346 13  110  338  356  352  448  217 -
Narkotika, diverse 38 30 8 4 7 4 7 3 6 6 1
                       
Forbrytelse mot lov om merverdiavgift  169  160 9 - - - 7 19 58 83 2
                       
Forbrytelse mot den militære straffelov  122  121 1 - - 33 37 36 15 1 -
                       
Forbrytelse mot ligningsloven 1 023  926 97 - - 7 32  131  354  471 28
Manglende selvangivelse  843  766 77 - - 4 26  103  300  391 19
Skattesvik  126  112 14 - - 3 4 19 33 61 6
Annet 54 48 6 - - - 2 9 21 19 3
                       
Forbrytelse mot tolloven 74 68 6 - - 1 1 13 31 26 2
Smugling 42 39 3 - - - 1 5 19 16 1
Annet 32 29 3 - - 1 - 8 12 10 1
                       
Forbrytelse mot alkoholloven  114  107 7 1 2 5 6 15 31 52 2
Omsetting 16 15 1 1 - 1 1 1 5 6 1
Hjemmebrenning 30 28 2 - - 2 1 7 12 8 -
Annet 68 64 4 - 2 2 4 7 14 38 1
                       
Forbrytelse mot andre lover  259  230 29 8 10 20 25 28 87 77 4
                       
Forseelser 46 412 38 577 7 814 1 723 3 332 5 691 5 785 6 150 10 126 10 738 2 863
                       
Forseelse mot straffeloven 9 881 6 426 3 451 1 457 1 272  863  936  943 1 591 1 952  867
Skadeverk  279  248 30 88 68 43 30 10 17 17 6
Naskeri 5 907 3 083 2 822 1 124  768  393  488  493  856 1 109  676
Forseelse mot den alminnelige orden og fred 1 189  948  241  174  127 99 94  111  201  270  113
Telefonsjikane  187  132 55 20 17 8 19 21 52 42 8
Sjøfartsforseelse  561  535 26 19 51 26 51 57  136  198 23
Annet 1 758 1 480  277 32  241  294  254  251  329  316 41
                       
Forseelse mot veitrafikkloven 26 193 22 867 3 316  178 1 444 3 477 3 434 3 766 6 214 6 123 1 554
Promillekjøring 3 408 2 914  492 2  184  392  438  364  768 1 067  193
Uten gyldig førerkort 3 946 3 597  347 66  447  416  489  602 1 059  712  155
Ulovlig hastighet 7 534 6 840  694 - 40  998 1 130 1 369 2 039 1 758  200
Personskade 3 570 2 654  916 67 95  533  415  419  681  877  483
Annet 7 735 6 862  867 43  678 1 138  962 1 012 1 667 1 709  523
                       
Forseelse mot løsgjengerloven 2 231 2 079  152 2  111  457  437  382  447  361 34
Drukkenskap 2 022 1 894  128 - 93  419  400  344  402  334 30
Ordensforstyrrelse 92 82 10 - 9 17 19 17 19 9 2
Annet  117  103 14 2 9 21 18 21 26 18 2
                       
Forseelse mot politivedtektene 1 354 1 237  117 4 99  251  308  226  278  172 16
Demonstrasjon 32 18 14 - 4 9 16 - 2 1 -
Urinering  590  577 13 1 15 92  139  114  143 82 4
Annet  732  642 90 3 80  150  153  112  133 89 12
                       
Forseelse mot lov om merverdiavgift  231  208 23 - - 1 11 31 83 98 7
                       
Forseelse mot den militære straffelov 31 31 - 2 - 2 12 7 4 4 -
                       
Forseelse mot tolloven 1 866 1 673  190 7 30 84  148  234  510  751  102
Smugling 1 439 1 282  156 2 24 59  100  182  399  589 84
Omsetting og besittelse av ufortollet vare 65 61 4 1 2 1 5 8 19 26 3
Annet  362  330 30 4 4 24 43 44 92  136 15
                       
Forseelse mot alkoholloven 1 586 1 393  193 12  271  403  223  176  226  244 31
Omsetting 80 76 4 - 11 12 6 9 18 17 7
Hjemmebrenning  135  131 4 - 2 5 8 20 45 48 7
Annet 1 371 1 186  185 12  258  386  209  147  163  179 17
                       
Forseelse mot arbeidsmiljøloven 71 71 - - - 2 2 7 26 32 2
                       
Forseelse mot andre lover 2 968 2 592  372 61  105  151  274  378  747 1 001  250
1  Omfatter 34 siktede med uoppgitt kjønn og 5 siktede med uoppgitt alder.
2  Tidligere 'Forbrytelse mot sedeligheten'. Etter nytt kapittel 19 om seksualforbrytelser i straffeloven (fra 11. august 2000) er det kommet nye betegnelser for flere av disse typer lovbrudd.
3  'Uaktsom, grov legemsbeskadigelse (§ 238)' inngår i 'Uaktsom legemsbeskadigelse'. I tilsvarende publikasjon for 1996-2000 inngikk denne i 'Grov legemsbeskadigelse'.
4  'Barnedrap' (§234) inngår i 'Annet'. Tidligere inngikk denne i 'Uaktsomt drap'.

Standardtegn i tabeller