Statistisk sentralbyrå


34   Straffereaksjoner, etter reaksjonens art og type hovedlovbrudd. 2001
Type hovedlovbrudd I alt Betinget påtaleunnlatelse Samfunnstjeneste Forenklet forelegg Forelegg Bot ved dom Betinget fengsel Betinget fengsel og bot Ubetinget fengsel Ubetinget og betinget fengsel Sikring
Alle typer lovbrudd  239 240  219  766  158 637 56 639    2 071 3 058 7 197 18 441 2 185 27
                       
Forbrytelser 34 962  145  735 - 18 798  806 2 914 3 979 5 457 2 102 26
                       
Forbrytelse mot straffeloven 26 499  116  730 - 11 260  571 2 823 3 768 5 139 2 066 26
Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet 10 - - - 1 1 8 - - - -
Forbrytelse i den offentlige tjeneste 4 - - - 2 - - 2 - - -
Brevbrudd i den offentlige tjeneste 2 - - - 1 - - 1 - - -
Annen forbrytelse i den offentlige tjeneste 2 - - - 1 - - 1 - - -
Forbrytelse mot den offentlige myndighet  451 - 18 - 13 - 52 89  224 53 2
Vold mot offentlig tjenestemann  407 - 16 - 7 - 49 74  209 50 2
Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann 38 - 2 - 5 - 3 12 13 3 -
Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming 6 - - - 1 - - 3 2 - -
Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred  255 5 1 -  177 6 26 20 14 6 -
Oppfordring til straffbar handling mv. 1 - - - - - 1 - - - -
Brevbrudd 4 - - - 3 - - 1 - - -
Innbrudd  233 5 1 -  159 6 24 18 14 6 -
Annen forbrytelse mot den alminnelige orden og fred 17 - - - 15 - 1 1 - - -
Allmennfarlig forbrytelse 7 561 11  195 - 3 835  127  603 1 403 1 042  344 1
Forsettlig forvoldelse av ildebrann 7 1 - - - - 1 1 4 - -
Uaktsom forvoldelse av ildebrann 6 - - - 5 - - 1 - - -
Narkotikaforbrytelse 7 065 8  171 - 3 755  123  585 1 396  735  292 -
Grov narkotikaforbrytelse  391 - 23 - 3 - 14 2  299 49 1
Annen almennfarlig forbrytelse 92 2 1 - 72 4 3 3 4 3 -
Falsk forklaring 95 - - - 12 - 20 23 36 4 -
Falsk anklage 81 2 4 - 7 - 13 16 29 10 -
Forsettelig falsk anklage 55 2 4 - 7 - 6 13 20 3 -
Annen falsk anklage 26 - - - - - 7 3 9 7 -
Pengefalsk 30 2 - - 8 - 10 2 3 5 -
Dokumentfalsk  991 14 15 -  518 14  100  133  134 63 -
Benyttelse av falsk dokument  905 12 15 -  444 13 97  130  133 61 -
Forfalskning av dokument 72 2 - - 60 1 3 3 1 2 -
Dokumentfalsk, diverse 14 - - - 14 - - - - - -
Seksualforbrytelse  510 6 2 -  173 6 61 46  141 70 5
Voldtekt 41 - - - - - 3 1 29 5 3
Seksuell omgang ved trusler, underfundig atferd o.l. 2 - - - - - - - 2 - -
Seksuell omgang med bevisstløs 16 - - - - - 1 - 13 2 -
Voldtektsforsøk 6 - - - - - - - 5 - 1
Incest 2 - - - - - - - 2 - -
Seksuell omgang med barn  166 1 2 - 1 - 35 12 66 48 1
Under 10 år 24 - - - - - 2 - 19 3 -
Under 14 år 72 1 - - - - 11 1 32 26 1
Under 16 år 70 - 2 - 1 - 22 11 15 19 -
Annen seksuell omgang 8 - - - - - 3 - 4 1 -
Seksuell handling med barn under 16 å 62 2 - - 8 - 12 18 13 9 -
Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd  165 2 - -  137 5 5 8 5 3 -
Pornografi 27 1 - - 15 1 2 4 2 2 -
Annen seksualforbrytelse 15 - - - 12 - - 3 - - -
Forbrytelse mht. familieforhold 11 1 - - 2 1 3 - 3 1 -
Misligholdt forsørgelsesplikt mv. 4 - - - 1 - - - 3 - -
Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap 1 - - - - - 1 - - - -
Bortføring av barn 6 1 - - 1 1 2 - - 1 -
Annet - - - - - - - - - - -
Forbrytelse mot den personlige frihet  847 2 25 - 82 14  150  133  306  130 5
Trusler  798 2 24 - 80 9  147  126  287  118 5
Tvang/frihetsberøvelse 49 - 1 - 2 5 3 7 19 12 -
Annet - - - - - - - - - - -
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred 3 794 16 52 - 1 756  162  251  380  862  305 10
Legemsfornærmelse 2 751 15 28 - 1 732  160  170  309  254 83 -
Legemsbeskadigelse  922 1 24 - 22 1 68 57  534  211 4
Grov legemsbeskadigelse 9 - - - - - 1 - 7 1 -
Uaktsom legemsbeskadigelse 34 - - - - 1 4 12 15 2 -
Drapsforsøk 13 - - - - - - - 8 - 5
Drap 15 - - - - - - - 14 - 1
Uaktsomt drap 47 - - - - - 8 2 30 7 -
Annet 3 - - - 2 - - - - 1 -
Ærekrenkelse 4 - - - 4 - - - - - -
Underslag  412 1 35 -  123 5 83 69 33 63 -
Simpelt underslag  287 - 22 -  118 5 67 54 12 9 -
Grovt underslag  125 1 13 - 5 - 16 15 21 54 -
Tyveri 5 887 36  228 - 2 251 73  685  660 1 341  611 2
Simpelt tyveri 2 886 27 48 - 1 729 56  251  253  385  137 -
Fra bedrift, kontor og lager  150 3 2 - 89 7 11 17 17 4 -
Fra butikk  761 - 13 -  594 15 28 39 60 12 -
Fra leilighet, bolighus og hytte  211 3 3 -  118 5 21 18 36 7 -
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus 31 - 1 - 17 - 3 1 7 2 -
Fra offentlig bygning og institusjon 84 - 1 - 59 1 9 9 3 2 -
Fra befordringsmiddel  150 1 1 -  103 2 10 17 11 5 -
Fra kafe og restaurant 63 - - - 47 1 5 5 3 2 -
Fra garderobe 39 1 2 - 23 1 4 4 3 1 -
Sykkeltyveri 76 4 - - 62 1 1 5 3 - -
Annet simpelt tyveri 1 321 15 25 -  617 23  159  138  242  102 -
Grovt tyveri 2 548 3  174 -  363 10  382  310  856  448 2
Fra leilighet, bolighus og hytte  267 - 15 - 39 - 55 34 89 35 -
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus 30 - 2 - 9 2 5 2 7 3 -
Fra offentlig bygning og institusjon 78 - 5 - 12 - 22 17 14 8 -
Fra befordringsmiddel  207 - 14 - 54 - 33 25 60 21 -
Fra forretning, bedrift, kontor og lager  527 1 28 - 83 6 80 94  166 68 1
Annet grovt tyveri 1 439 2  110 -  166 2  187  138  520  313 1
Brukstyveri av motorkjøretøy  453 6 6 -  159 7 52 97  100 26 -
Bil  395 6 6 -  114 6 49 91 98 25 -
Motorsykkel 11 - - - 8 - - 1 1 1 -
Annet motorkjøretøy 47 - - - 37 1 3 5 1 - -
Utpressing og ran  352 1 30 - 1 - 62 8  150  100 -
Utpressing 21 - - - - - 5 2 8 6 -
Ran  230 1 24 - 1 - 56 6 73 69 -
Grovt ran  100 - 6 - - - 1 - 68 25 -
Utpressing og ran, diverse 1 - - - - - - - 1 - -
Bedrageri og utroskap 1 932 8 94 -  351 26  473  430  423  127 -
Bedrageri 1 531 6 61 -  333 22  404  371  262 72 -
Grovt bedrageri  228 2 14 - 8 1 43 30 92 38 -
Forsikringsbedrageri  143 - 19 - 3 2 14 29 64 12 -
Utroskap 3 - - - - - 3 - - - -
Grov utroskap 17 - - - - 1 6 - 5 5 -
Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv. 1 - - - 1 - - - - - -
Bedrageri og utroskap, diverse 9 - - - 6 - 3 - - - -
Forbrytelse i gjeldsforhold  563 2 2 -  223 13 66  100  118 39 -
Forsømmelig og uriktig bokførsel  271 2 - - 92 4 34 48 66 25 -
Annen forbrytelse i gjeldsforhold  292 - 2 -  131 9 32 52 52 14 -
Skadeverk 1 161 3 5 -  873 67 51 84 50 27 1
Simpelt skadeverk 1 092 3 5 -  858 64 41 73 33 15 -
Grovt skadeverk 68 - - - 14 3 10 11 17 12 1
Misbruk av forretningshemmelighet 1 - - - 1 - - - - - -
Åger og lykkespill - - - - - - - - - - -
Forbrytelse i sjøfartsforhold 2 - - - 2 - - - - - -
Heleri og etterfølgende bistand 1 546 6 24 -  846 56  106  170  230  108 -
Heleri 1 442 6 23 -  781 50  101  159  225 97 -
Grovt heleri 28 - - - 4 - 4 8 3 9 -
Heleri/bistand, diverse 76 - 1 - 61 6 1 3 2 2 -
                       
Forbrytelse mot lov om legemidler 7 314 19 4 - 6 806  190 17  116  151 11 -
Narkotika, bruk 4 407 16 4 - 4 013  130 13 94  127 10 -
Narkotika, besittelse 2 889 3 - - 2 777 59 3 22 24 1 -
Narkotika, diverse 18 - - - 16 1 1 - - - -
                       
Forbrytelse mot lov om merverdiavgift 33 1 - - 26 2 1 2 1 - -
                       
Forbrytelse mot ligningsloven  689 3 1 -  594 25 9 35 14 8 -
Manglende selvangivelse  583 - 1 -  520 18 6 26 9 3 -
Skattesvik 88 3 - - 60 4 3 8 5 5 -
Ligningsloven, diverse 18 - - - 14 3 - 1 - - -
                       
Forbrytelse mot tolloven 85 - - - 3 4 8 15 45 10 -
Smugling 63 - - - 2 1 7 10 35 8 -
Annen forbrytelse mot tolloven 22 - - - 1 3 1 5 10 2 -
                       
Forbrytelse mot alkoholloven 19 - - - 13 2 - - 3 1 -
Hjemmebrenning 5 - - - 4 1 - - - - -
Annet 14 - - - 9 1 - - 3 1 -
                       
Forbrytelse mot den militære straffelov  184 6 - - 1 - 52 35 85 5 -
                       
Forbrytelse mot andre lover  139 - - - 95 12 4 8 19 1 -
                       
Forseelser  204 278 74 31  158 637 37 841 21 265  144 3 218 2 984 83 1
                       
Forseelse mot straffeloven 7 628 37 2 - 7 239  195 27 63 57 7 1
Skadeverk  165 1 - -  152 7 1 4 - - -
Naskeri 4 021 23 1 - 3 954 34 4 1 3 1 -
Forseelse mot den alminnelige orden og fred  990 4 1 -  920 38 5 9 10 2 1
Telefonsjikane  135 - - -  123 8 2 2 - - -
Sjøfartsforseelse  578 2 - -  500 13 - 39 24 - -
Straffeloven, diverse 1 739 7 - - 1 590 95 15 8 20 4 -
                       
Forseelse mot veitrafikkloven  175 558 11 23  148 724 20 224  594 56 3 024 2 849 53 -
Promillekjøring 4 821 - 13 -  343 253 27 2 211 2 138 36 -
Uten gyldig førerkort 3 713 - 2 - 3 566 43 3 47 49 3 -
Ulovlig hastighet  146 249 - 6  138 144 6 742  176 8  611  554 8 -
Personskade 3 124 5 1 - 2 969 60 11 45 32 1 -
Annen forseelse mot veitrafikkloven 17 651 6 1 10 580 6 604  262 7  110 76 5 -
                       
Forseelse mot løsgjengerloven 3 096 2 - - 2 984  110 - - - - -
Drukkenskap 2 827 1 - - 2 722  104 - - - - -
Ordensforstyrrelse  122 1 - -  118 3 - - - - -
Løsgjengerloven, diverse  147 - - -  144 3 - - - - -
                       
Forseelse mot politivedtektene 1 571 4 - - 1 480 87 - - - - -
Demonstrasjon 41 - - - 31 10 - - - - -
Urinering  689 - - -  678 11 - - - - -
Politivedtektene, diverse  841 4 - -  771 66 - - - - -
                       
Forseelse mot lov om merverdiavgift  309 - - -  302 5 1 - 1 - -
                       
Forseelse mot den militære straffelov 21 - - - 8 - 1 2 8 2 -
                       
Forseelse mot tolloven 11 718 2 - 9 913 1 734 40 2 16 9 2 -
Smugling 11 324 - - 9 913 1 363 30 1 9 6 2 -
Omsetting og besittelse av ufortollet vare 54 - - - 50 1 - - 3 - -
Tolloven, diverse  340 2 - -  321 9 1 7 - - -
                       
Forseelse mot alkoholloven 1 552 5 6 - 1 415 33 14 51 19 9 -
Omsetting 54 3 - - 35 1 2 9 4 - -
Hjemmmebrenning  125 - 3 - 85 2 5 22 4 4 -
Alkoholloven, diverse 1 373 2 3 - 1 295 30 7 20 11 5 -
                       
Forseelse mot arbeidsmiljøloven  128 1 - -  124 2 - - 1 - -
                       
Forseelse mot andre lover 2 697 12 - - 2 331  199 43 62 40 10 -
1  Av dette 2 834 ubetinget fengsel og bot og 23 ubetinget fengsel og sikring.
2  Se kapittel 5.1 i 'Om statistikken - straffereaksjoner.

Standardtegn i tabeller