Dokumentasjon

Innledning

Demografi
Området demografi består av en forløpstabell som inneholder alle endringer innen demografi, en tabell som inneholder fødelandsopplysninger og andre konstante variable, samt en tabell som inneholder alle fødsler etter 1/1-1992.
Pensjoner
Området består av opplysninger om pensjoner fra folketrygden og avtalefestet pensjon. Forløpstabellene fordeler seg etter opplysninger om personer som mottar alderspensjon, uførepensjon, pensjon som etterlatt ektefelle, pensjon som etterlatt familiepleier, pensjon som etterlatt barn og avtalefestet pensjon fordelt på offentlig og privat ordning.

Foreløpig uførestønad
Området består av en forløpstabell som inneholder opplysninger om personer som mottar foreløpig uførestønad i påvente av å få innvilget uførepensjon.

Avslag på uførepensjon
Området består av en oppslagstabell som inneholder opplysninger om personer som har fått avslag på søknad om uførepensjon etter vedtaksdato for avslaget.

Tidsbegrenset uførestønad
Ordningen ble innført fra og med 2004 og er ment å redusere tallet på nye uførepensjonister gjennom å hindre utstøting fra arbeidslivet. Stønaden kan godkjennes for en periode på en til fire år og kan forlenges i flere perioder.

Stønad til enslige forsørgere
Området består av opplysninger om ytelser fra folketrygden til enslige forsørgere. Området består av de tre tabellene overgangsstønad, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad (f.o.m. 1998)

Grunn- og hjelpestønad
Området består av opplysninger om folketrygdens ordninger for grunn- og hjelpestønad og fordeler seg på to tabeller.

Supplerende stønad
Dette notat inneholder en dokumentasjon av en del av trygdedataene i FD-Trygd (Forløpsdatabasen-Trygd). Dokumentasjonen omfatter registeret over supplerende stønad, heretter kalt SU, og omfatter opplysninger fra og med 2006.

Introduksjonsstønad
Dette notatet inneholder en dokumentasjon av en del av dataene i FD-Trygd (Forløpsdatabasen-Trygd). Dokumentasjonen omfatter registeret over mottagere av introduksjonsstønad, og omfatter opplysninger fra og med 2005.

Rehabiliterings- og attføringspenger
For perioden 1992-2001 består området av en forløpstabell som inneholder opplysninger om personer som mottar rehabiliterings- eller attføringspenger.
Fra og med 2002 består området av en forløpstabell som inneholder opplysninger om personer som mottar rehabiliteringspenger.

Fødsels- og sykepenger
Området består av opplysninger om ytelser fra folketrygden i forbindelse med fødsel og sykdom. Tre tabeller gir opplysninger om personer som mottar ytelser i forbindelse med fødsel og adopsjon, personer som mottar sykepenger og en aggregert tabell over hvilke konti som er brukt i forbindelse med utbetalinger innenfor de to stønadsordningene.

Økonomisk sosialhjelp
Området består av to tabeller som inneholder opplysninger om personer som mottar økonomisk sosialhjelp etter varighet og beløp.

Sysselsetting
For perioden 1992-2003 består området av en forløpstabell som inneholder opplysninger om personers viktigste arbeidsforhold.
For perioden fra og med 2003 er forløpet konstruert på basis av alle ansettelsesforhold. En person kan ha flere jobber samtidig.

Arbeidssøkere
Området arbeidssøkere består av tabellene arbeidssøkere og yrkeshemmede, samt dagpenger.

Inntekt
Utgått temaområde, jf. http://www.ssb.no/mikrodata/

Statsansatte
Området statsansatte består av en tabell med opplysninger om statsansatte som får utbetalt sykepenger som summariske oppgjør fra folketrygden.

Statens Pensjonskasse
Området består av opplysninger om pensjonister og medlemmer i Statens pensjonskasse (SPK). Opplysningene om pensjonistene fordeler seg på 7 tabeller etter ulike betalingsordninger; Statens Pensjonskasse, Norges Statsbaner, Høyesterett, Pensjonsordning for stortingsmenn, Pensjonsordning for statsråder, Pensjonsordning for åremålstilsatte samt Pensjonsordning for apotek. Opplysningene om medlemmene i Statens Pensjonskasse er samlet i en tabell, men opplysningene gjelder bare fra 1996.

Formuesopplysninger
Utgått temaområde, jf. http://www.ssb.no/mikrodata/

Pensjonsgivende inntekt
Området omfatter en tabell med personer i aldersintervallet 17-69 år som har eller har hatt pensjonsgivende inntekt fra og med 1992.

Omsorgspoeng
Området omfatter en tabell med personer i aldersintervallet 17-69 år som har fått godskrevet pensjonspoeng for omsorgsarbeid fra og med 1992.

Barnetrygd
Området omfatter to tabeller med opplysninger om mottakere av barnetrygd og barn det mottas barnetrygd for. Disse opplysningene gjelder fra og med desember 1996.

Diagnoser
Diagnoseopplysninger er ikke lenger inkludert i FD-Trygd. Det henvises til NAV for eventuell utlevering av diagnoser knyttet til trygdeordningene.

FD-Trygd. Variabelliste
Denne variabellisten gir en oversikt over de typer data som finnes i FD-Trygd (Forløpsdatabasen-Trygd). Dette er opplysninger om demografi, utdanning, trygdeforhold, økonomisk sosialhjelp, arbeidssøking, statsansatte, inntekt og formue. Dataene er fra og med 1992.