Statistisk sentralbyrå

1 Barnevernstiltak pr. 31. desember, etter alder og tiltak. Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. 2018
  Alder i alt 0-2 år 3-5 år 6-12 år 13-17 år 18-22 år Uoppgitt alder
Alle tiltak 14 733  659 1 504 6 090 4 823 1 656 1
               
1 Institusjon  225 .. 2 14  178 31 0
1.01 Barnevernsinstitusjonar  218 0 2 13  173 30 0
1.02 Plassering i institusjon etter annan lov 6 .. 0 1 4 1 0
1.99 Andre institusjonstiltak 1 .. 0 0 1 0 0
2 Fosterheim 1 888 63  146  684  730  265 ..
2.01 Fosterheim i familie og nære nettverk  587 14 35  210  251 77 ..
2.02 Fosterheim utanom familie og nære nettverk 1 109 33  102  411  400  163 ..
2.03 Statlege familieheimar  109 1 0 26 59 23 0
2.04 Fosterheim etter bvl § 4-27 2 0 0 .. 1 1 0
2.05 Beredskapsheim 80 15 9 37 19 .. 0
2.99 Andre fosterheimstiltak 1 0 .. .. .. 1 0
3 Tiltak for å styrke foreldreferdigheiter 3 938  290  575 1 916 1 053  104 ..
3.01 MST (Multisystemisk terapi) 57 0 0 7 49 1 0
3.02 PMTO (Parent Management Training Oregon) 70 1 8 47 14 0 0
3.03 FFT (Funksjonell familieterapi) 49 1 5 18 23 2 0
3.04 Webster-Stratton - De utrolige årene 8 1 1 5 1 0 0
3.05 ICDP (International Child Development Program) 5 .. 2 1 2 0 0
3.06 Marte Meo 26 6 6 14 .. 0 0
3.07 Andre heimebaserte tiltak  455 35 59  237  118 6 ..
3.08 Sentre for foreldre og barn 40 18 9 11 2 0 0
3.09 Vedtak om råd og rettleiing 2 384  168  358 1 148  640 70 0
3.10 Heimekonsulent/miljøarbeidar  295 19 43  143 74 16 ..
3.99 Andre tiltak for å styrke foreldreferdigheiter  549 41 84  285  130 9 0
4 Tiltak for å styrke utviklinga til barnet 5 462  123  473 2 252 1 874  740 ..
4.01 Barnehage  315 62  198 55 0 0 0
4.02 SFO/Aktivitetsskole  496 0 1  488 7 0 0
4.03 Fritidsaktivitetar  424 1 5  165  192 61 ..
4.04 Økonomisk hjelp for øvrig 1 564 32 76  383  736  337 ..
4.05 Besøksheim/avlastingstiltak 1 386 20  141  707  456 62 ..
4.06 Støttekontakt  460 2 13  213  185 47 ..
4.07 Samtalegrupper/barnegrupper 19 0 3 8 8 .. 0
4.08 Utdanning og arbeid 78 0 2 11 36 29 ..
4.09 ART 1 0 0 .. 1 0 0
4.99 Andre tiltak for å styrke utviklinga til barnet  719 6 34  222  253  204 ..
5 Tilsyn og kontroll  784 90  117  350  213 14 0
5.01 Frivillig tilsyn i heimen 95 18 14 48 14 1 0
5.02 Pålagt tilsyn i heimen 18 1 1 10 6 .. 0
5.03 Tilsyn under samvær  385 25 53  178  127 2 0
5.04 Ruskontroll  242 41 42 97 52 10 0
5.99 Andre tiltak av tilsyn og kontroll 44 5 7 17 14 1 0
6 Nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester 1 795 90  181  797  608  119 ..
6.01 Familieråd  226 12 25 87 93 9 0
6.02 Nettverksmøter 45 2 8 19 16 .. 0
6.03 Individuell plan 45 0 1 13 26 5 0
6.04 Deltaking i ansvarsgruppe/samarbeidsteam 1 326 60  126  619  433 88 ..
6.99 Andre tiltak av nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester  153 16 21 59 40 17 0
7 Undersøking og behandling frå andre tenester  178 3 10 76 66 23 ..
7.01 Medisinsk undersøking og behandling (bvl § 4-10) 12 0 1 1 8 2 0
7.02 Behandling av barn med særlege opplæringsbehov (bvl § 4-11) 0 0 0 0 0 0 0
7.03 Psykisk helsehjelp for barn og unge  112 0 4 49 42 17 0
7.99 Andre tiltak av undersøking og behandling frå andre tenester 54 3 5 26 16 4 ..
8 Bustad  463 .. 0 1  101  360 1
8.01 Økonomisk hjelp til eigen bustad/hybel  115 .. 0 1 21 92 1
8.02 Bustad med oppfølging (inkluderer bufellesskap)  344 0 0 .. 79  265 ..
8.03 Butreningskurs 1 0 0 0 1 0 0
8.99 Andre bustadtiltak 3 0 0 0 .. 3 0
Kjelde: Barnevernsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå