Statistisk sentralbyrå

1 Barnevernstiltak pr. 31. desember, etter alder og tiltak. Hedmark og Oppland. 2018
  Alder i alt 0-2 år 3-5 år 6-12 år 13-17 år 18-22 år Uoppgitt alder
Alle tiltak 6 746  344  764 2 778 2 147  711 2
               
1 Institusjon 72 1 0 3 56 12 ..
1.01 Barnevernsinstitusjonar 68 0 0 2 55 11 ..
1.02 Plassering i institusjon etter annan lov 3 1 0 1 1 0 0
1.99 Andre institusjonstiltak 1 0 0 0 0 1 0
2 Fosterheim  932 37 87  342  345  121 ..
2.01 Fosterheim i familie og nære nettverk  242 7 21  100 87 27 ..
2.02 Fosterheim utanom familie og nære nettverk  633 24 64  227  234 84 ..
2.03 Statlege familieheimar 20 0 0 0 11 9 0
2.04 Fosterheim etter bvl § 4-27 2 0 0 0 2 0 0
2.05 Beredskapsheim 34 6 2 15 11 .. 0
2.99 Andre fosterheimstiltak 1 0 0 .. .. 1 0
3 Tiltak for å styrke foreldreferdigheiter 1 876  142  280  895  504 54 1
3.01 MST (Multisystemisk terapi) 39 0 0 5 32 2 0
3.02 PMTO (Parent Management Training Oregon) 73 1 13 53 6 0 0
3.03 FFT (Funksjonell familieterapi) 2 0 0 2 .. 0 0
3.04 Webster-Stratton - De utrolige årene 2 0 .. 1 1 0 0
3.05 ICDP (International Child Development Program) 15 1 1 9 4 .. 0
3.06 Marte Meo 10 2 3 4 1 0 0
3.07 Andre heimebaserte tiltak  154 11 35 63 41 4 0
3.08 Sentre for foreldre og barn 18 13 4 1 0 0 0
3.09 Vedtak om råd og rettleiing 1 157 87  164  573  298 34 1
3.10 Heimekonsulent/miljøarbeidar  241 15 33  106 76 11 0
3.99 Andre tiltak for å styrke foreldreferdigheiter  165 12 27 78 45 3 0
4 Tiltak for å styrke utviklinga til barnet 2 395 68  228 1 030  786  282 1
4.01 Barnehage  208 37  126 45 0 0 0
4.02 SFO/Aktivitetsskole  222 1 1  220 .. 0 0
4.03 Fritidsaktivitetar  210 1 10  106 78 15 0
4.04 Økonomisk hjelp for øvrig  526 13 21  122  244  126 ..
4.05 Besøksheim/avlastingstiltak  677 15 55  319  248 40 0
4.06 Støttekontakt  152 0 0 55 78 19 0
4.07 Samtalegrupper/barnegrupper 18 0 1 14 3 .. 0
4.08 Utdanning og arbeid 51 0 0 11 22 18 0
4.09 ART 0 0 0 0 0 0 0
4.99 Andre tiltak for å styrke utviklinga til barnet  331 1 14  138  113 64 1
5 Tilsyn og kontroll  271 34 57  129 48 3 0
5.01 Frivillig tilsyn i heimen 47 10 13 19 5 0 0
5.02 Pålagt tilsyn i heimen 9 2 1 4 2 .. 0
5.03 Tilsyn under samvær  102 2 21 56 23 .. 0
5.04 Ruskontroll 89 18 16 37 15 3 0
5.99 Andre tiltak av tilsyn og kontroll 24 2 6 13 3 .. 0
6 Nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester  874 58  108  355  308 45 ..
6.01 Familieråd 58 6 5 21 23 3 0
6.02 Nettverksmøter 11 0 2 5 3 1 0
6.03 Individuell plan 6 0 0 0 5 1 0
6.04 Deltaking i ansvarsgruppe/samarbeidsteam  729 47 91  306  250 35 ..
6.99 Andre tiltak av nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester 70 5 10 23 27 5 0
7 Undersøking og behandling frå andre tenester 84 4 4 24 38 14 0
7.01 Medisinsk undersøking og behandling (bvl § 4-10) 7 0 .. 1 3 3 0
7.02 Behandling av barn med særlege opplæringsbehov (bvl § 4-11) 1 0 0 1 0 0 0
7.03 Psykisk helsehjelp for barn og unge 45 1 1 10 23 10 0
7.99 Andre tiltak av undersøking og behandling frå andre tenester 31 3 3 12 12 1 0
8 Bustad  242 0 0 .. 62  180 ..
8.01 Økonomisk hjelp til eigen bustad/hybel 77 0 0 .. 10 67 ..
8.02 Bustad med oppfølging (inkluderer bufellesskap)  154 0 0 0 50  104 ..
8.03 Butreningskurs 3 0 0 0 0 3 0
8.99 Andre bustadtiltak 8 0 0 0 2 6 0
Kjelde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå