Statistisk sentralbyrå

Barn og unge 2009
2 Hushalda sine renteutgifter1 som prosentdel av samla hushaldsinntekt2, etter familietype. Agder og Rogaland. 1990, 1996, 1997,1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 og 2007.
  1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alle hushald 13 6 5 6 7 6 8 8 7 5 4 6 7
                           
Einfamiliehushald                          
Par med barn                          
Små barn 0-6 år 18 8 7 8 9 9 12 11 9 7 6 8 10
Store barn 7-17 år 17 7 5 7 8 7 8 8 7 5 5 6 7
Vaksne barn 18 år og over 7 5 4 4 4 4 6 6 5 4 3 4 6
                           
Einslege forsørgjarar                          
Mor/far med barn 0-17 år 18 7 7 8 9 8 11 11 9 7 7 8 10
Mor/far med barn 18 år og over 7 5 4 4 4 4 7 7 5 5 4 5 6
                           
Par utan barn                          
Eldste person under 45 år 15 7 6 6 8 8 12 11 9 7 6 7 10
Eldste person 45-64 år 8 5 5 4 6 5 6 6 5 4 3 4 6
Eldste person 65 år og over 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3
                           
Einslege                          
Einsleg under 45 år 17 8 7 6 8 7 10 9 9 6 6 6 9
Einsleg 45-64 år 12 5 4 5 6 6 7 8 6 5 5 6 7
Einsleg 65 år og over 3 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 3
1  Renteutgifter er summen av gjeldsrenter og underskot i burettslag/prosentdel av utgifter i bustadselskap.
2  Studenthushald er utelatne.
Kilde: Inntekts- og formuesundersøkinga for hushald, 1990-2004. Inntektsstatistikk for hushald, 2005-2007.

Standardtegn i tabeller