Statistisk sentralbyrå

1 Barn 0-17 år, etter innvandringskategori og bostedskommune. 1. januar 2011
á I alt Født i Norge med to norskfødte foreldre Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Utenlandsfødte med Ún norskfødt forelder Norskfødte med Ún utenlandsfødt forelder Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre1
Hele landet 1 114 374  858 221 53 874 78 811 10 180  102 031 11 257
10 Vest-Agder 41 642 32 706 2 167 2 305  333 3 652  479
1001 Kristiansand 19 256 14 177 1 045 1 639  168 2 007  220
1002 Mandal 3 631 2 994  173  103 33  275 53
1003 Farsund 2 266 1 890 99 45 19  180 33
1004 Flekkefjord 2 052 1 666  124 95 10  139 18
1014 Vennesla 3 331 2 826  125  104 13  240 23
1017 Songdalen 1 577 1 218  113 84 11  132 19
1018 Søgne 2 821 2 356  113 67 31  218 36
1021 Marnardal  561  473 35 14 5 25 9
1026 Åseral  252  214 19 3 2 12 2
1027 Audnedal  445  394 13 6 4 18 10
1029 Lindesnes 1 126  934 51 37 5 85 14
1032 Lyngdal 2 095 1 680  127 57 6  204 21
1034 Hægebostad  414  349 17 11 6 22 9
1037 Kvinesdal 1 390 1 168 88 26 17 81 10
1046 Sirdal  425  367 25 14 3 14 2
1  Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller