Statistisk sentralbyrå

1 Barn med barneverntiltak 31. desember, etter alder, tiltak og fylke. 2010
Tiltak I alt Alder
0-2 år 3-5 år 6-12 år 13-17 år 18-22 år
Møre og Romsdal 2 152  150  305  889  670  138
             
Tiltak i alt1 4 245  257  546 1 857 1 319  266
Barnehage  261 61  179 21 0 0
Støttekontakt  228 7 16  108 83 14
Besøksheim/avlastningstiltak  604 25 92  319  158 10
Heimkonsulent/avlasting i heimen 75 12 13 38 12 0
Skolefritidsordning(SFO)  271 0 0  268 3 0
Fritidsaktivitetar  216 0 5  108 96 7
Tilsyn 88 9 21 33 23 2
Økonomisk hjelp  360 15 29  125  147 44
Utdanning/arbeid 18 0 0 2 10 6
Medisinsk undersøking og behandling 45 3 3 16 23 0
Behandling av barn med særlege opplæringsbehov 2 0 0 1 1 0
Senter for foreldre og barn (inkl. mødreheim) 4 4 0 0 0 0
Eigen bustad/hybel 42 0 0 0 8 34
Bustad med oppfølging 32 0 0 0 20 12
Beredskapsheim 13 3 0 2 7 1
Fosterheim (utanom familien)  198 9 9 60 84 36
Fosterheim (familieplassering) 77 2 6 26 37 6
Forsterka fosterheim (utanom familien)  179 11 18 85 63 2
Forsterka fosterheim (familieplassering) 24 1 2 14 6 1
Barnevernsinstitusjon 56 0 0 6 47 3
Andre behandlingsinstitusjonar 5 0 0 0 5 0
Poliklinisk psykiatrisk behandling 26 0 2 16 8 0
MST - multisystemisk terapi 16 0 0 1 15 0
PMT - foreldreopplæring 43 2 10 30 1 0
Andre heimebaserte tiltak 93 6 8 37 36 6
Vedtak om deltakelse i ansvarsgruppe  215 13 15  102 72 13
Vedtak om råd og rettleiing  557 44 73  242  166 32
Andre tiltak  497 30 45  197  188 37
1  Kvart barn kan ha fleire tiltak. Summen av tiltak er derfor større enn barn i alt.
Kjelde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller