Statistisk sentralbyrå

1 Barn med barneverntiltak 31. desember, etter alder, tiltak og fylke. 2010
Tiltak I alt Alder
0-2 år 3-5 år 6-12 år 13-17 år 18-22 år
Vest-Agder 1 360 96  188  495  486 95
             
Tiltak i alt1 2 963  179  407 1 194 1 019  164
Barnehage  115 22 79 14 0 0
Støttekontakt 72 0 1 35 34 2
Besøksheim/avlastningstiltak  321 14 53  165 79 10
Heimkonsulent/avlasting i heimen 97 8 15 45 27 2
Skolefritidsordning(SFO)  115 0 0  105 10 0
Fritidsaktivitetar  167 1 2 71 88 5
Tilsyn 30 5 5 15 4 1
Økonomisk hjelp  214 5 22 75 89 23
Utdanning/arbeid 13 0 1 1 7 4
Medisinsk undersøking og behandling 13 1 0 6 5 1
Behandling av barn med særlege opplæringsbehov 3 0 0 2 1 0
Senter for foreldre og barn (inkl. mødreheim) 7 5 0 2 0 0
Eigen bustad/hybel 10 0 0 0 3 7
Bustad med oppfølging 45 1 1 0 32 11
Beredskapsheim 12 2 1 6 3 0
Fosterheim (utanom familien)  200 12 27 68 68 25
Fosterheim (familieplassering) 68 0 4 24 28 12
Forsterka fosterheim (utanom familien)  101 7 6 40 43 5
Forsterka fosterheim (familieplassering) 10 0 2 2 4 2
Barnevernsinstitusjon 32 0 0 0 24 8
Andre behandlingsinstitusjonar 4 0 0 0 4 0
Poliklinisk psykiatrisk behandling 9 0 2 5 2 0
MST - multisystemisk terapi 12 0 0 0 12 0
PMT - foreldreopplæring 51 0 11 35 4 1
Andre heimebaserte tiltak  100 5 14 39 41 1
Vedtak om deltakelse i ansvarsgruppe  307 31 39  114  118 5
Vedtak om råd og rettleiing  432 40 69  163  146 14
Andre tiltak  403 20 53  162  143 25
1  Kvart barn kan ha fleire tiltak. Summen av tiltak er derfor større enn barn i alt.
Kjelde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller