Statistisk sentralbyrå

1 Personar på ordinære arbeidsmarknadstiltak, etter alder og bustadkommune. Ved utgangen av desember 2010
  Begge kjønn Menn Kvinner
  Alle aldre Alle aldre 19 år og under 20-24 år Alle aldre 19 år og under 20-24 år
Hele landet 15 183 7 746 1 340 1 813 7 437  854 1 106
10 Vest-Agder  390  218 46 64  172 34 33
1001 Kristiansand  227  129 23 45 98 23 18
1002 Mandal 16 7 2 2 9 1 1
1003 Farsund 12 9 2 1 3 : 1
1004 Flekkefjord 19 13 5 2 6 1 :
1014 Vennesla 34 17 2 3 17 4 7
1017 Songdalen 23 12 4 6 11 2 1
1018 Søgne 17 9 2 2 8 1 1
1021 Marnardal 3 1 1 : 2 : :
1026 Åseral 4 2 1 : 2 : :
1027 Audnedal 3 1 : : 2 : :
1029 Lindesnes 8 4 1 1 4 : :
1032 Lyngdal 14 7 2 1 7 1 4
1034 Hægebostad 1 : : : 1 1 :
1037 Kvinesdal 5 3 1 : 2 : :
1046 Sirdal 4 4 : 1 : : :
Kjelde: Statistikken byggjer på på Aetats arbeidssøkjarregister, ARENA (tidlegare SOFA-søkjarregister). Den omfattar personar som er sysselsette på ordinære personretta arbeidsmarknadstiltak, og byggjer på oppteljing ved slutten av kvar månad. Fordelinga etter bustadkommune er henta frå SSBs system for befolkningsstatistikk.

Standardtegn i tabeller