Statistisk sentralbyrå

1 Registrerte heilt arbeidslause, etter alder, kjønn og bustadfylke. Ved utgangen av desember 2010
  Heile landet Begge kjønn Menn Kvinner
  I alt Menn Kvinner 19 år og under 20-24 år 19 år og under 20-24 år 19 år og under 20-24 år
Heile landet 69 932 44 107 25 825 2 191 10 022 1 331 6 691  860 3 331
10 Vest-Agder 2 529 1 652  877 76  383 42  264 34  119
1001 Kristiansand 1 223  775  448 24  153 15  114 9 39
1002 Mandal  266  175 91 8 47 3 32 5 15
1003 Farsund  130 70 60 5 17 3 8 2 9
1004 Flekkefjord  133 96 37 6 23 3 17 3 6
1014 Vennesla  173  111 62 9 36 5 26 4 10
1017 Songdalen 91 64 27 4 15 3 10 1 5
1018 Søgne  123 87 36 2 22 1 13 1 9
1021 Marnardal 28 23 5 1 2 1 - - 2
1026 Åseral 8 7 1 - 2 - 2 - -
1027 Audnedal 22 12 10 1 3 - 2 1 1
1029 Lindesnes 76 55 21 5 18 2 13 3 5
1032 Lyngdal  123 79 44 7 21 4 14 3 7
1034 Hægebostad 25 23 2 - 3 - 2 - 1
1037 Kvinesdal 92 62 30 3 16 1 8 2 8
1046 Sirdal 16 13 3 1 5 1 3 - 2
Kjelde: Statistikken byggjer på Aetats arbeidssøkjarregister, ARENA (tidlegare SOFA-søkjarregister). Den omfattar personar som er melde som heilt arbeidsledige ved arbeidskontora og byggjer på oppteljinga ved slutten av kvar månad. Som heilt arbeidsledige reknast personar som ikkje har inntektsgjevande arbeid, er arbeidsføre og disponible for det arbeid som dei søkjer. Fordelinga etter bustadkommune er henta frå SSB sitt system for befolkningsstatistikk. Registrert ledige må ikkje forvekslast med arbeidslause i SSB sin arbeidskraftsundersøking.

Standardtegn i tabeller