Lukk vinduet  


240 Freda kulturminne1. Enkeltminne2, etter kategori og fylke. 31. desember 2011
  I alt Arkeologisk enkeltminne3 Bygning Historisk hage Kyrkje Enkeltminne under vatn Teknisk/ industrielt enkeltminne Anna enkeltminne
I alt  211 596  203 224 6 055  180  232 1 360  545 -
                 
Østfold 9 563 9 229  161 13 18 93 49 -
Akershus 10 640 10 350  215 12 14 37 12 -
Oslo 1 284  739  454 46 5 30 10 -
Hedmark 22 376 22 078  238 19 5 5 31 -
Oppland 21 818 21 185  602 1 25 0 5 -
Buskerud 10 915 10 436  406 3 18 14 38 -
Vestfold 7 228 6 858  232 8 24 70 36 -
Telemark 7 101 6 477  514 3 12 78 17 -
Aust-Agder 5 463 4 994  240 3 10  204 12 -
Vest-Agder 7 578 7 062  180 2 7  307 20 -
Rogaland 23 006 22 436  419 4 14  123 10 -
Hordaland 6 243 5 464  559 16 22  162 20 -
Sogn og Fjordane 4 124 3 842  199 2 13 62 6 -
Møre og Romsdal 7 530 7 261  180 3 12 66 8 -
Sør-Trøndelag 8 331 7 883  374 14 10 39 11 -
Nord-Trøndelag 11 394 11 142  204 16 12 9 11 -
Nordland 14 054 13 734  253 9 8 29 21 -
Troms Romsa 11 076 10 916  146 - 1 8 5 -
Finnmark Finnmárku 20 195 19 934  211 3 2 7 38 -
                 
Svalbard 1 675 1 204  268 3 - 15  185 -
Kontinentalsokkelen 2 - - - - 2 - -
1  Tabellane omfattar alle kulturminna som er registrerte som freda etter kulturminneloven.
2  Lokalitet/enkeltminne: Ein lokalitet er eit samanhengande kulturminneområde eller -anlegg som består av eitt eller fleire enkeltminne. Døme: eit gravfelt (lokalitet) med fleire gravhaugar (enkeltminne) eller ein fyrstasjon (lokalitet) med fleire bygningar (enkeltminne). Alle enkeltminna må vere knytte opp mot ein lokalitet.
3  Arkeologisk enkeltminne kan definerast som før-industrielle kulturminne som ikkje er bygningar.
Kjelde: Askeladden (Riksantikvarens kulturminnedatabase).
Meir informasjon:  http://www.riksantikvaren.no/ 

Standardtegn i tabeller