Lukk vinduet  


209 Sysselsatte personer, etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. 1 0001
  1970 1980 1990 2000 2010 2012*
Sysselsatte personer i alt 1 641,4 1 948,9 2 058,8 2 319,7 2 590,4 2 681,60
             
Jordbruk og skogbruk  187,2  143,5  105,8 77,2 54,7 50,9
Fiske, fangst og akvakultur 24,8 20,4 21,8 18,4 14,6 15,2
Bergverksdrift 9,3 8,1 5,7 4,0 4,7 5,4
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester 0,0 10,9 21,3 25,7 52,8 59,0
Utvinning av råolje og naturgass 0,0 7,2 17,1 17,9 26,8 29,7
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 0,0 3,7 4,2 7,8 26,0 29,3
Industri  361,4  352,3  270,0  275,0  246,7  247,7
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri 56,7 60,3 52,8 56,0 52,2 52,6
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri 37,1 21,9 10,3 8,0 4,8 4,6
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler 27,7 29,1 19,6 15,7 14,4 14,4
Produksjon av papir og papirvarer 23,1 16,8 11,7 9,8 5,6 4,0
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 13,1 13,1 11,9 12,3 7,1 6,4
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 19,2 19,1 18,3 16,7 14,4 13,8
Produksjon av kjemiske råvarer 8,0 8,0 7,6 5,7 6,3 5,9
Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri 23,8 23,4 16,9 15,6 15,6 15,2
Produksjon av metaller 22,9 24,2 17,3 15,1 11,2 11,1
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner 74,9 76,3 59,6 63,8 63,4 66,2
Verftsindustri og annen transportmiddelindustri 31,3 37,1 27,4 35,2 28,7 30,2
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon 18,3 17,2 13,5 16,3 10,4 9,4
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 13,6 13,7 10,8 10,6 18,8 19,8
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning 14,0 17,4 20,2 17,3 12,4 13,0
Vannforsyning, avløp og renovasjon 4,3 5,6 6,3 9,2 14,3 14,6
Bygge- og anleggsvirksomhet2  114,6  126,6  125,1  134,7  187,0  201,4
Varehandel og reparasjon av motorvogner  249,7  304,2  304,8  327,1  368,7  375,3
Rørtransport 0,0 0,0 0,4 0,8 0,3 0,4
Utenriks sjøfart 54,0 37,7 37,9 44,6 46,8 45,9
Transport ellers 85,3 99,0 98,0  107,5  108,2  112,3
Post- og distribusjonsvirksomhet 14,7 23,1 34,1 32,2 21,0 20,1
Overnattings- og serveringsvirksomhet 38,6 45,2 62,1 74,8 80,0 82,7
Informasjon og kommunikasjon 38,4 53,4 61,4 84,6 85,7 88,9
Finansierings- og forsikringsvirksomhet 34,6 48,9 63,2 49,9 51,5 52,3
Omsetning og drift av fast eiendom 2,0 3,3 5,8 16,5 23,0 24,0
Boligtjenester, egen bolig 0,6 0,8 1,1 0,0 0,0 0,0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 24,0 38,4 60,7 83,7  115,9  124,3
Forretningsmessig tjenesteyting 12,8 27,7 35,4 85,5  113,3  123,3
Offentlig admistrasjon og forsvar  127,2  162,0  189,5  182,0  183,8  187,6
Undervisning 90,1  121,8  149,9  177,2  194,0  198,1
Helse- og sosialtjenester  112,1  238,5  307,7  412,4  524,7  549,5
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting 41,7 60,3 70,8 79,4 86,5 89,5
             
Fastlands-Norge 1 587,5 1 900,3 1 999,3 2 248,5 2 490,5 2 576,3
Offentlig forvaltning  278,2  452,4  568,3  693,1  775,1  804,0
Statsforvaltningen3  110,6  132,5  149,7  157,0  279,5  285,9
Sivilt 55,9 80,5 93,7  117,3  250,1  256,2
Forsvar 54,7 52,0 56,0 39,7 29,4 29,7
Kommuneforvaltningen3  167,6  319,9  418,6  536,1  495,6  518,1
1  Tallene er revidert tilbake til 1970.
2  Kommunal bygge- og anleggsvirksomhet er fra og med 2001 overført til andre kommunale næringer.
3  Fra 2002 er spesialisthelsetjenesten overført fra kommune- til statsforvaltningen.
Kilde: Nasjonalregnskap, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/nr/ 

Standardtegn i tabeller