Lukk vinduet  


22 Vernede områder1, etter naturmangfoldloven5. Antall og areal2. 31. desember
  Nasjonalparker Naturreservater Landskapsvernområder2 Andre fredninger3
  Antall Areal Antall Areal Antall Areal Antall Areal
    Hektar   Hektar   Hektar   Hektar
1975 13  508 660 53 14 775 8 21 586 2  115
1980 14  622 840  295 21 930 25 63 849 4  200
1985 15  965 040  630 89 515 52  179 524 28 5 193
1990 17 1 255 840  909  142 677 70  422 882 66 10 239
1995 18 1 378 840 1 220  220 966 80  465 867 73 10 776
1996 18 1 378 840 1 293  228 895 82  467 117 75 10 869
1997 18 1 378 840 1 318  242 906 86  506 303 76 11 052
1998 18 1 386 840 1 319  243 019 86  506 303 76 11 052
1999 18 1 386 840 1 352  257 315 88  506 843 76 11 052
2000 18 1 386 840 1 441  279 590 97  779 825 75 9 325
2001 19 1 493 000 1 485  299 500  106  827 800 75 9 300
2002 19 1 702 200 1 615  322 000  126 1 139 300 79 9 700
2003 21 1 839 455 1 659  328 590  135 1 228 405 98 12 406
2004 24 2 165 000 1 701  341 800  153 1 407 100 98 12 500
2005 25 2 219 318 1 753  380 547  159 1 416 260 98 12 500
2006 29 2 677 827 1 787  415 917  182 1 507 709  217 41 223
2007 29 2 677 792 1 821  426 563  181 1 507 449  407 43 211
2008 29 2 677 416 1 872  472 638  184 1 521 745  406 42 664
2009 32 2 958 168 1 911  477 427  195 1 629 140  474 42 736
2010 33 2 996 032 2 010  495 771  195 1 628 844  474 42 749
2011 34 3 104 633 2 048  564 491  202 1 732 151  473 38 972
                 
2011                
Østfold 1 1 470  100 8 889 5 1 640 25 32
Akershus - -  125 14 056 9 3 250 48  141
Oslo - - 20  646 5 3 081 25 8
Hedmark 5  104 212  108  101 866 11  134 011 10 7
Oppland 8  561 764  108 50 507 27  147 067 19  461
Buskerud 2  120 055  103 37 202 10 41 308 30 18
Vestfold - - 89 2 761 10 2 096 56  147
Telemark 1 77 250  139 25 712 11 69 836 63 3 363
Aust-Agder - - 95 18 588 10  163 041 3 3 339
Vest-Agder - - 91 5 623 9 88 113 18  451
Rogaland - -  118 6 157 14  105 256 24 3 719
Hordaland 3  246 390  136 8 404 16 57 743 45  681
Sogn og Fjordane 4  205 451  122 16 772 13  186 484 17  370
Møre og Romsdal 3  119 147  178 21 088 13  252 552 23 24 238
Sør-Trøndelag 4  169 125  110 38 063 22  158 194 14  255
Nord-Trøndelag 4  292 719  128 74 153 2 9 901 32 1 066
Nordland 7  540 858  193 74 764 19 87 169 15  451
Troms Romsa 5  225 362 71 14 871 23  159 156 6  188
Finnmark Finnmárku 6  440 831 66 44 369 11 62 255 2 37
                 
Svalbard4                
2008 7 1 450 925 21 2 547 054 - - 1 1 372
2009 7 1 435 872 21 2 510 851 - - 1 1 372
2010 7 1 435 872 21 2 510 851 - - 1 1 372
2011 7 1 435 872 21 2 510 851 - - 1 1 372
1  Siden 31. desember 2006 omfatter statistikken også vern etter viltloven og lov om lakse- og innlandsfisk. Dette gjelder likevel få områder og små arealer.
2  I tabellen inngår også landskapsvernområder der dyre- eller plantelivet er fredet. Noen ganger har bare deler av området fredning av dyre- eller planteliv. Siden 31. desember 2007 kan slike delområder i noen tilfeller være registrert som egne verneområder.
3  Kategorien besto opprinnelig kun av biotopvern (plante, fugle- og dyrefredningsområder. Siden 31. desember 2007 er den utvidet med vern etter viltloven og punktfredninger (uten areal).
4  Områdene på Svalbard er fredet med hjemmel i Svalbardmilljøloven. De er ikke tatt med i totaltall for verneområder. Med "Andre områdefredninger" menes her geotopvernområder.
5  Naturmangfoldlovens formelle navn er Lov 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold. Naturmangfoldloven omfatter all natur og alle sektorer som forvalter natur eller som fatter beslutninger med konsekvenser for naturen. Loven erstatter den tidligere naturvernloven og deler av viltloven og lakse- og innlandsfiskloven.
Kilde: Direktoratet for naturforvaltning.
Mer informasjon:  http://www.dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/ og  http://www.miljostatus.no/ 

Standardtegn i tabeller