Tabell

Utslipp til luft av tungmetaller, svevestøv, PAH-4 og dioksin1
2011Prosentvis endring
2010 - 20111990 - 2011
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Bly (kg)6 1828,2-96,7
Kadmium (kg)578-0,7-50,8
Kvikksølv (kg)409-11,5-71,3
Arsen (kg)1 749-3,7-50,1
Krom (kg)2 710-6,7-78,8
Kobber (kg)28 8696,812,1
Svevestøv - PM10 (tonn)43 515-6,4-13,9
PAH-4 (kg)8 8694,3-75,7
Dioksin (g)22-11,5-82,4