Tabell

Utslipp til luft av tungmetaller, etter næring. kg
2011
BlyKadmiumKvikksølvArsenKromKobber
Alle næringer og husholdninger7 6327257712 5674 44429 638
 
Utslipp fra utenriks luft- og sjøfart1 4501473628171 733769
Utenriks luftfart39617282828
Utenriks sjøfart1 4101413457891 705741
 
Utslipp fra norsk territorium6 1825784091 7502 71128 869
Jordbruk og skogbruk44411016226
Fiske og fangst46523232028
Akvakultur000004
Bergverksdrift81044119
Utvinning av råolje og naturgass3812233711596
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass613323
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri8236639
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri000000
Trelast-, trevare- og papirvareindustri39415135264828965
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak000001
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri1371713141123520
Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri3551234447539528
Produksjon av metaller1 639112472433203 648
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner201119
Verftsindustri og annen transportmiddelindustri100005
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon000112
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr000004
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning5538187285190
Vannforsyning, avløp og renovasjon482234958
Bygge- og anleggsvirksomhet22421313354
Varehandel og reparasjon av motorvogner125477152
Overnattings- og serveringsvirksomhet1011112
Post og telekommunikasjon1101134
Informasjon og kommunikasjon, unntatt telekommunikasjon0000013
Finansierings- og forsikringsvirksomhet1001116
Omsetning og drift av fast eiendom100009
Tjenesteytende næringer ellers61784477
Rørtransport......
Transport ellers1 48942511611993 988
Undervisning312327
Helse- og sosialtjenester5134334
Offentlig admistrasjon og forsvar174692840
Husholdninger1 8431626029133917 687