Tabell

Utslipp til luft av svevestøv, etter næring. Tonn
2011
Svevestøv - TSP1Svevestøv - PM10Svevestøv - PM2,5
1Totalt svevestøvutslipp.
Alle næringer og husholdninger71 59053 28945 987
 
Utslipp fra utenriks luft- og sjøfart9 7749 7749 286
Utenriks luftfart666
Utenriks sjøfart9 7689 7689 280
 
Utslipp fra norsk territorium61 81643 51536 701
Jordbruk og skogbruk1 0941 0911 038
Fiske og fangst911911866
Akvakultur332
Bergverksdrift7 7523 074242
Utvinning av råolje og naturgass1 4481 4411 411
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass315285216
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri787061
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri110
Trelast-, trevare- og papirvareindustri800764717
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak110
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri2 6502 5462 442
Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri277228152
Produksjon av metaller2 2962 2401 687
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner171311
Verftsindustri og annen transportmiddelindustri201311
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon131212
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr1066
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning972837733
Vannforsyning, avløp og renovasjon403834
Bygge- og anleggsvirksomhet7 6391 9521 206
Varehandel og reparasjon av motorvogner60320764
Overnattings- og serveringsvirksomhet543
Post og telekommunikasjon63216
Informasjon og kommunikasjon, unntatt telekommunikasjon111
Finansierings- og forsikringsvirksomhet322
Omsetning og drift av fast eiendom443
Tjenesteytende næringer ellers252017
Rørtransport...
Transport ellers4 4383 2972 751
Undervisning342928
Helse- og sosialtjenester241816
Offentlig admistrasjon og forsvar152146141
Husholdninger30 12724 24122 822