Tabell

Regresjonsanalyse av andel som er ensom litt av tiden eller mer, og av andel som føler seg ekskludert fra samfunnet (5+ på skala 0-10). Oddsrater (OR), logistisk regresjon12
 OR ensomhet3OR eksklusjon3
 Modell 1Modell 2Modell 3Modell 1Modell 2Modell 3
1I modellene inngår også alder og eie/leie av bolig. Bare variabler som er statistisk signifikante i noen av modellene er vist i tabellen
2Signifikansnivå: ** p < 0,01 (1 %), * p < 0,05 (5%)
3Oddsrater er et mål på hvor sterk sammenhengen mellom to fenomener er. En odds er sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe i forhold til sannsynligheten for at den ikke gjør det. Oddsratene uttrykker forholdet mellom ulike bakgrunnsfaktorer og oddsen for å være ensom minst en del av tiden eller for å føle seg ekskludert. Oddsrate større enn 1 betyr at oddsen for å være ensom/ekskludert øker sammenlignet med referansekategorien, mens verdier under 1 innebærer lavere odds
4Inntektsbegrepet er samlet husholdningsinntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skalaen). Første kvartil er andelen som tilhører fjerdedelen av husholdningene med lavest inntekt per forbruksenhet, andre kvartil er fjerdedelen med nest lavest inntekt osv. Inntektsopplysningene er hentet fra SSBs inntektsregister
5Antallet goder eller tjenester som de intervjuede enten oppgir at husholdningen de er en del av ikke har råd til, eller som personene oppgir at de mangler av økonomiske årsaker. De vanligste er å ikke kunne bytte ut utslitte møbler, ha en ukes ferie og disponere privatbil
6Personer som har svart nei på minst ett av to spørsmål om tilgjengeligheten av sosial støtte: 1) Har du noen du kan be om penger, mat, utstyr eller andre ting du behøver dersom du skulle trenge det? 2) Har du noen du kan få råd, støtte eller praktisk hjelp av hvis du skulle trenge det? I begge tilfeller tenkes det på personer en ikke bor sammen med
7Basert på spørsmålet: «I hvilken grad stoler du på mennesker du ikke kjenner? Oppgi svaret på en skala fra 0-10, der 0 betyr at man generelt ikke kan stole fullstendig på andre, mens 10 betyr at man generelt kan stole helt på andre». 0-4 er definert som lav, 5-7 som middels og 8-10 som høy tillit
8Har vært utsatt for vold eller for trusler som var så alvorlige at en ble redd, i løpet av de siste 12 måneder
9Urolig for å bli utsatt for vold eller trusler når en går ute alene på bostedet
Innvandrerbakgrunn      
Ingen (ref.)1,01,01,01,01,01,0
EU/EØS etc2.0**1.6*1,61.6*1.7*1.7*
Asia, Afrika etc3,0**1,41,53.9**2.4**2.2**
Norskfødte fra Asia, Afrika etc1,31,31,22.1*2,01,8
Annen bakgrunn1,11,21,10,80,90,8
Kjønn      
Mann (ref.)1,01,01,01,01,01,0
Kvinne0,90.8*0.8*1,00.8*0.8*
Utdanning      
Grunnskole.1,21,0.3.2**2.8**
Videregående.0,90,9.2.1**1.9**
Universitet/høgskole, kort.0,90,9.1,31,3
Universitet/høgskole, lang (ref.).1,01,0.1,01,0
Arbeidsmarked      
Sysselsatt, heltid (ref.).1,01,0.1,01,0
Sysselsatt, deltid.1,21,2.1,41,2
Arbeidsledig.1,21,3.2.3**2.2**
I utdanning.1,11,1.0.6*0.6*
Pensjonister.0,80,9.1,01,0
Ufør, ikke i stand til å arbeide.1,11,1.2.0**1.8**
Aktivitetsbegrensninger      
Ingen (ref.).1,01,0.1,01,0
Noe.2.2**1.9**.1.7**1.5**
Store.3.2**2.9**.3.0**2.6**
Inntekt, kvartiler4      
4 (ref.).1,01,0.1,01,0
3.1,41,3.1,31,2
2.1.6**1,3.1.7**1.6**
1.2.8**1.9**.1.5*1,3
Økonomiske mangler5      
0 (ref.).1,01,0.1,01,0
1.2.0**1.7**.1.6**1.5*
2-3.2.4**2.1**.3.0**2.7**
4+.3.5**2.3**.4.3**3.3**
Samliv      
Gift/sambo (ref.)..1,0..1,0
Enslig..3.1**..1,1
Mangler hjelp eller støtte6. ....
Nei (ref.)..1,0..1,0
Ja..1.5**..1.6**
Tillit til andre7      
Høy(ref.)..1,0..1,0
Middels..1,2..1.7**
Lav..1.8**..2.7**
Utsatt for vold8      
Nei (ref.)..1,0..1,0
Ja..1.8**..1.5*
Uro for vold9      
Nei (ref.)..1,0..1,0
Ja..1.6**..1.6**
       
N5 6975 6975 6975 6745 6745 674